Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Įsakymai

2014 m. vasario 14 d. LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas „Dėl perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 2014–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“

2012 m. Lapkričio 16 d. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-517 „Dėl Neįgalių vaikų, likusių be tėvų globos vaikų, suaugusių neįgalių asmenų socialinės globos namų deinstitucionalizacijos strateginių gairių patvirtinimo“

2002 m. balandžio 18 d. LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. 56 ,,Dėl Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatų patvirtinimo“

2011 m. gruodžio 28 d. LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-559 ,,Dėl Institucijoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis tvarkos aprašo patvirtinimo“

2008 m. balandžio 22 d. LR socialinės apsaugos ir darbo ministro. įsakymas Nr. A1-121 ,,Dėl Globojamo (rūpinamo) vaiko turto globos (rūpybos), administravimo ir palikimo priėmimo rekomendacijų patvirtinimo“

2001 m. liepos 17 d. LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. 386 ,,Dėl Ligų, kuriomis sergantis asmuo negali būti skiriamas vaiko globėju (rūpintoju), sąrašo patvirtinimo“

2005 m. kovo 3 d. LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-68 ,,Dėl Bendrųjų valstybės ir savivaldybių vaikų globos namų nuostatų patvirtinimo“

2012 m. rugsėjo 6 d. LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-399 ,,Dėl Savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus sutikimo dėl rūpintojo gyvenimo skyrium nuo rūpinamo nepilnamečio formos patvirtinimo“

2011 m. birželio 22 d. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymas Nr. BV-16 ,,Dėl Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieškos, rengimo, atrankos, konsultavimo ir pagalbos jiems paslaugų teikimo rekomendacijų patvirtinimo“

2004 m. gruodžio 31 d. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-302 “Dėl profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo bei finansavimo taisyklių patvirtinimo”

2005 m. sausio 28 d. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro, LR Vidaus reikalų ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. A1-20/1V-23/V-67 ,,Dėl skiriamojo ženklo ,,Neįgalusis” išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo”

2005 m. kovo 21 d. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. A1-78/V-179 ,,Dėl darbingumo lygio nustatymo kriterijų aprašo ir darbingumo lygio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo”

2005 m. kovo 23 d. LR Sveikatos apsaugos ministro, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. V-188/A1-84/ISAK-487 ,,Dėl neįgalumo lygio nustatymo kriterijų ir tvarkos aprašo patvirtinimo”

2005 m. gegužės 4 d. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. A1-120/V-346 “Dėl specialiųjų nuolatinės slaugos, nuolatinės priežiūros (pagalbos), lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijosir transporto išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo kriterijų sąrašo, tvarkos aprašo ir pažymų formų patvirtinimo”

2005 m. birželio 17 d. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-171 ,,Dėl Ginčų dėl neįgalumo lygio ir darbingumo lygio nustatymo nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo”

2005 m. lapkričio 2 d. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-280 ,,Dėl Neįgaliojo pažymėjimo formų patvirtinimo”

2006 m. kovo 28 d. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-88 ,,Dėl specialiųjų poreikių nustatymo ir jų tenkinimo sąlygų bei taisyklių patvirtinimo”

2006 m. balandžio 5 d. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-93 ,,Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo”

2006 m. balandžio 6d. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-98 ,,Dėl išmokų neįgaliesiems mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo” 

2006 m. guodžio 19 d. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-338 “Dėl neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo”

2007 m. gegužės 24 d. įsakymas Nr. A1-139 “Dėl LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymo nr. A1-302 „Dėl profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo bei finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

2007 m. balandžio 19 d. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-111 “Dėl Bazinių būsto pritaikymo žmonėms su negalia reikalavimų, Būsto pritaikymo žmonėms su negalia poreikio vertinimo metodikos ir Būsto pritaikymo žmonėms su negalia finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo”

2008 m. liepos 8 d. Nr. A1-234 LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-165 ,,Dėl transporto išlaidų kompensacijos ir lengvųjų automobilių įsigijimo, jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos mokėjimo neįgaliesiems, turintiems sutrikusią judėjimo funkciją, ir šeimoms, auginančioms neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, arba neįgalų vaiką (įvaikį), kuriam iki 2005 m. liepos 1 d. buvo pripažinta visiška negalia, tvarkos aprašo patvirtinimo” 

2008 m. rugsėjo 29 d. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-324 „Dėl neįgaliųjų asmenų automobilių statymo kortelės formos patvirtinimo“

2008 m. gruodžio 4 d. Nr. D1-652 Dėl aplinkos ministro 2001 m. birželio 14 d. įsakyymo Nr. 317 “Dėl STR 2.03.01:2001 “statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms” patvirtinimo” pakeitimo” 

2009 m. lapkričio 6 d. įsakymas Nr. V-127 Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymas “Dėl neįgaliųjų asmenų automobilių statymo kortelės išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo”

2009 m. gruodžio 10 d. įsakymas Nr. A1-670 LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro „Dėl asmenų , turinčių teisę naudoti skiriamąjį ženklą „Neįgalusis“ nustatymo ir dokumento, patvirtinančio teisę naudoti skiriamąjį ženklą „Neįgalusis“, išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2010 m. vasario 17 d. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymas Nr. V-14 „Dėl Neįgalumo i darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2009 m. lapkričio 6 d. įsakymo Nr. V-127 „Dėl neįgaliųjų asmenų automobilių statymo kortelės išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2010 m. kovo 24 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-115 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. A1-111 „Dėl Bazinių būsto pritaikymo žmonėms su negalia reikalavimų, Būsto pritaikymo žmonėms su negalia poreikio vertinimo metodikos ir Būsto pritaikymo žmonėms su negalia finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 

2010 m. gegužės 25 d.  Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. A1-206/V-464 “Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. A1-78/V-179 “Dėl darbingumo lygio nustatymo kriterijų aprašo ir darbingumo lygio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo

2010 m. birželio 7 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-225 “dėl Lietuvos Respublikos socialinbės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. A1-670 „Dėl asmenų, turinčių teisę naudoti skiriamąjį ženklą “Neįgalusis” nustatymo ir dokumento, patvirtinančio teisę naudoti skiriamąjį ženklą “Neįgalusis”, išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo”pakeitimo

2010 m. birželio 7 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-226 “Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. liepos 8 d. įsakymo Nr. A1-234 “Dėl Transporto išlaidų kompensacijos ir lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos mokėjimo neįgaliesiems, turintiems sutrikusią judėjimo funkciją, ir šeimoms, auginančioms neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, arba neįgalų vaiką (įvaikį), kuriam iki 2005 m. liepos 1 d. buvo pripažinta visiška negalia, tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo

2010 m. birželio 4 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. A1-220/V-505 “Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. A1-120/V-346 “Dėl Specialiųjų nuolatinės slaugos, nuolatinės priežiūros (pagalbos), lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos ir transporto išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo kriterijų sąrašo, tvarkos aprašo ir pažymų formų patvirtinimo” pakeitimo

2010 m. birželio 10 d. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos įsakymas Nr. V-54 “Dėl Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2009 m. lapkričio 6 d. įsakymo Nr. V-127 “Dėl Neįgalių asmenų automobilių statymo kortelės išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo

2011 m. rugsėjo 7 d. LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-395 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. liepos 8 d. įsakymo Nr. A1-234 „Dėl transporto išlaidų kompensacijų mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

2012 m. vasario 29 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas Nr. ĮV-155 „Dėl neįgalių žmonių interesams atstovaujančių asmenų, kuriems leidžiama naudoti kūrinius ir gretutinių teisių objektus neįgaliems žmonėms skirtais būdais, sąrašo patvirtinimo“