Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Bendruomeninių paslaugų projektas

Statistinė informacija, kaip mums sekasi įgyvendinti projektą 2023-01-01 duomenimis.  (atsidaro kitame skirtuke .pdf formatu)

Dekoratyvinis paveikslėlis

APIE INSTITUCINĖS GLOBOS PERTVARKOS PROJEKTĄ

Institucinės globos pertvarkos projekto antrasis etapas – projektas „Nuo globos link galimybių: bendruomeninių paslaugų plėtra“ (projekto Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-03-0001), finansuojamas Europos Socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Jį nuo 2020 m. gegužės pradžios įgyvendina Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kartu su partneriais – socialinių paslaugų srityje dirbančiomis įstaigomis bei neįgaliųjų nevyriausybinėmis organizacijomis.

Žmonės su negalia išbando naujas paslaugas

Šio projekto tikslas – bendruomeninių paslaugų plėtra darbingo amžiaus asmenims,

turintiems psichikos ir (ar) proto negalią. Paslaugos teikiamos 6 regionų gyventojams: Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Marijampolės, Telšių ir Tauragės.

„Bendruomeninės paslaugos – tai puiki alternatyva institucinei globai. Įvairių formų ir rūšių, aukštos kokybės bendruomenėje teikiamos socialinės, sveikatos priežiūros ir kitokios paslaugos užtikrina galimybę negalią turinčiam asmeniui gyventi tarp mūsų visų ir tuo pačiu gauti specializuotą pagalbą, atitinkančią individualius asmens poreikius.

Gyvendamas kartu su kitais bendruomenės nariais negalią turintis žmogus tampa savarankiškesnis, greičiau socializuojasi, turi visas galimybes dalyvauti bendruomenės gyvenime“, – sako Gytis Baltrūnas, Institucinės globos pertvarkos projekto koordinuojantis ekspertas.

Šiuo metu vystomos 4 naujos paslaugos 

Projekto rėmuose šiuo metu vystomos keturių rūšių naujos paslaugos intelekto ir (ar) psichosocialinę negalią turintiems darbingo amžiaus žmonėms su negalia:

1) socialinių dirbtuvių paslaugos,

2) apsaugoto būsto paslaugos,

3) įdarbinimo su pagalba paslaugos,

4) pagalbos priimant sprendimus paslaugos.

Anot G. Baltrūno, projektas svarbus tuo, kad sudaro galimybę sukurti arba pritaikyti ir išbandyti Lietuvoje naujas, institucinei globai alternatyvias paslaugas, kurias galima įvertinti, išanalizuoti ir gauti grįžtamąjį ryšį, kaip jos veikia, ką reikėtų tobulinti.

„Paslaugas išbandžius praktikoje ir pripažinus, kad jos reikalingos ir puikiai veikia, ateityje svarbu ieškoti galimybių toliau tokias paslaugas tęsti bendradarbiaujant su savivalda. Šiuo metu naujas paslaugas teikiančios įstaigos pasibaigus projektui galės savo patirtimi dalintis ir su kitais, būti ekspertais toje srityje. Svarbu tai, kad neįgalūs asmenys, kuriems reikalinga pagalba, projekto metu jau gauna paslaugas. Taigi, reali nauda jaučiama čia ir dabar“, – sako G. Baltrūnas.

Planuojamas projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-05-01 – 2023-04-30.

Projektas finansuojamas Europos Socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.AKTUALI INFORMACIJAS

Projekto „Nuo globos link galimybių: bendruomeninių paslaugų plėtra“ partnerių paslaugų teikimas darbuotojo laikinojo nedarbingumo metu.

Įdarbinimo su pagalba ir Pagalbos priimant sprendimus paslaugas teikiančių darbuotojų laikino nedarbingumo metu projekto Nuo globos link galimybių: bendruomeninių paslaugų plėtra (toliau- Projektas) partneris gali:

 1. Skirti pavadavimą kitam Projekte dirbančiam darbuotojui, atitinkančiam iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto bendrai finansuojamo Projekto Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-03-0001 įgyvendinimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) keliamus reikalavimus, pateikiant jo tinkamumą įrodančius dokumentus (jei iki tol nebuvo pateikti) bei įsakymą dėl pavadavimo el. paštu: drazdauskaite@ndt.lt. Bendras darbuotojo darbo laikas turi nepažeisti Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatytų maksimaliojo darbo laiko ribojimų.
 2. Laikinai įdarbinti naują darbuotoją, atitinkantį Aprašo keliamus reikalavimus, pateikiant jo tinkamumą įrodančius dokumentus el. paštu: drazdauskaite@ndt.lt
 3. Laikinai stabdyti paslaugos teikimą apie tai raštu informuojant regioninį ekspertą ir projektą administruojančius asmenis.

Apsaugoto būsto paslaugą teikiančio darbuotojo laikino nedarbingumo metu partneris gali:

 1. Skirti pavadavimą kitam Projekte dirbančiam darbuotojui, atitinkančiam Aprašo keliamus reikalavimus pateikiant jo tinkamumą įrodančius dokumentus (jei iki tol nebuvo pateikti) bei įsakymą dėl pavadavimo el. paštu: drazdauskaite@ndt.lt. Bendras darbuotojo darbo laikas turi nepažeisti Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatytų maksimaliojo darbo laiko ribojimų.
 2. Laikinai įdarbinti naują darbuotoją, atitinkantį Aprašo keliamus reikalavimus, pateikiant jo tinkamumą įrodančius dokumentus el. paštu: drazdauskaite@ndt.lt.
 3. Apsaugoto būsto paslaugą teikiantys Projekto partneriai privalo užtikrinti nepertraukiamą paslaugos teikimą, todėl yra negalimas laikinas teikiamos paslaugos stabdymas.

Apmokėjimas laikino nedarbingumo laikotarpiu

Ligos pašalpą už pirmas dvi ligos dienas, sutampančias su darbuotojo darbo grafiku, apmoka darbdavys. Iš projekto lėšų galima mokėti tiek sergančiajam, tiek pavaduojančiam darbuotojui, jei neviršijama numatyta darbo užmokesčio suma, priešingu atveju projekto partneris užtikrina kitus apmokėjimo būdus.

SUPAPRASTINTO PASLAUGOS TEIKIMO  GRAFIKO PILDYMO INSTRUKCIJA

 • Prieš pildant Paslaugos teikimo grafiką, regioniniam ekspertui el. paštu pateikiamas Paslaugos gavėjų sąrašas kartu pridedant Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – NDNT) išduotas asmens darbingumo lygio pažymos kopiją, kurioje būtų nurodytas ligos diagnozė pagal TLK-10 (kodas F), o jeigu pažymoje šios žymos nėra, tuomet pridedama: gydytojo pažyma  arba NDNT informacinės sistemos,  duomenų bazės išrašas, kur būtų nurodyta diagnozė su kodu F.
 • Regioninis ekspertas suderintą sąrašą siunčia Neįgaliųjų reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas).
 • Gavus regioninio eksperto pritarimą ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki Paslaugos teikimo pradžios pateikiamas Paslaugos teikimo grafikas (toliau – Grafikas).
 • Grafikas pildomas Departamentui pateiktoje MS Excel formoje, jos nekeičiant (formulės, langelių dydžiai ir t.t).
 • Grafiko viršuje įrašoma pildymo data, ataskaitinis laikotarpis (pvz.: 2020 m. gegužės mėn.), projekto kodas  (08.4.1.-ESFA-V-405-03-0001).
 • Grafoje „Fizinio rodiklio Nr.“ įrašomas projekto paraiškoje nurodytas numeris pagal planuojamą teikti paslaugą (1.1.1.1 – socialinės dirbtuvės; 1.1.1.2 – apsaugotas būstas; 1.1.1.3 – įdarbinimas su pagalba; 1.1.1.4 – pagalba priimant sprendimus).
 • Grafoje „Paslaugos teikėjas (partneris)“ įrašomas organizacijos pavadinimas, kuris yra nurodytas Valstybės įmonės Registrų centras įmonių registre.
 • Grafoje „Paslaugos teikimo vieta“ įrašomas tikslus adresas, kuriuo bus teikiama paslauga (pvz.: apsaugoto būsto paslaugos atveju įrašomas buto, kuriame bus apgyvendintas paslaugos gavėjas, adresas. Įdarbinimo su pagalba bei Pagalba priimant sprendimus atvejais reikia nurodyti įstaigos buveinės adresą).
 • Grafoje „Regionas“ įrašomas regionas, kuriame planuojamas paslaugų teikimas.
 • Grafoje „Paslaugos teikimo periodas“ įrašomi metai ir mėnuo, už kuriuos teikiamas grafikas (pvz.: 2020 m. gegužės mėn.). Grafiką reikia teikti kas mėnesį.
 • Grafoje „Paslaugos teikimo pradžia“ įrašoma paslaugos teikimo pradžios data (socialinių dirbtuvių atveju – pirmoji darbo diena).
 • Grafa „Pradžios valanda“ taikoma tik socialinėms dirbtuvėms – įrašomas socialinių dirbtuvių veiklos pradžios laikas t. y. paslaugos teikimo paslaugos gavėjui pradžios valanda. Teikiant kitas  paslaugas šis laukelis paliekamas tuščias.
 • Grafoje „Paslaugos teikimo pabaiga“ įrašomas paskutinė paslaugos teikimo data. Tuo atveju, jei paslauga bus tęsiama kitą mėnesį, įrašoma einamojo mėnesio paskutinė diena.
 • Grafa „Pabaigos valanda“ taikoma tik socialinėms dirbtuvėms – įrašomas socialinių dirbtuvių veiklos pabaigos laikas.
 • Grafoje „Paslaugos teikimo trukmė“ įrašoma vienam darbuotojui tenkanti paslaugos teikimo valandų suma per grafike minimą laikotarpį.
 • Grafoje „Paslaugos gavėjų vardas pavardė“ įrašomi paslaugos gavėjų vardai ir pavardės. Tuo atveju, jei paslaugos teikimo laikai skiriasi, jie įrašomi skirtingose eilutėse.
 • Grafoje „Paslaugą teikiančio specialisto kontaktai“ nurodomi  paslaugą teikiančio darbuotojo kontaktai.
 • Grafoje „Komentarai“ įrašomi komentarai  (pvz.: paslaugos gavėjų skaičius).

D.U.K.

 • Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad pagal ESFA rekomendacijas projekto partneriui pradėjus teikti socialinių dirbtuvių paslaugą su 6 (su mažiau pradėti negalima) paslaugos gavėjais, įdarbinti galite tik du darbuotojus iš trijų, kuriuos -pasirenka pats projekto partneris. Maloniai prašome patikslinti paslaugos teikimo grafiką, jame paliekant du darbuotojus. ESFA už trečiojo darbuotojo įdarbinimą, kad paslauga teikiama šešiems paslaugoms  gavėjams, neapmokės.
 • Paslaugos teikimo grafikas pateikiamas ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki paslaugos teikimo pradžios.
 • Paslaugos gavėjų sąrašas sudaromas pridedant Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – NDNT) darbingumo lygio pažymos kopijas, kuriose būtų nurodytas ligos diagnozės pagal TLK-10 (kodas F), o jeigu pažymoje šios žymos nėra, tuomet pridedama: gydytojo pažyma  arba NDNT informacinės sistemos,  duomenų bazės išrašas, kur būtų nurodyta diagnozė su kodu F.
 •  Vykdant Apsaugoto būsto nuomos atranką numatyta, kad partneris turi vadovautis  2017-12-13 LRV nutarimu Nr. 1036 ” Dėl žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo VPĮ 6 str. 1 d.  1 p.  Kuriame nurodyta, kad VPĮ netaikomas žemės, esamų  pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimui arba nuomai bet kokiomis finansinėmis priemonėmis ar teisių į šiuos daiktus įsigijimui. Tokių pirkimų tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė.
 • Paslaugos  teikimo grafike (socialinių dirbtuvių paslauga), nurodomas ne darbuotojo darbo laikas, o laikas skirtas paslaugos gavėjams. Kiek jiems suteikta paslaugų valandomis per mėnesį (kontaktinės valandos). PVZ:
  Paslaugos  teikimo periodasPaslaugos teikimo pradžiaPradžios valanda (jei taikoma)Paslaugos teikimo pabaigaPabaigos valanda (jei taikoma)Paslaugos teikimo trukmė, val
  5678910
  2020 m. birželis2020-06-018:302020-06-3014:30126,00
 • Paslaugos  teikimo grafike reikia nurodyti visus socialinių dirbtuvių darbuotojus išskyrus rinkodarininką.
 • Pietų pertrauka yra įskaičiuojama į socialinių dirbtuvių darbo su klientu laiką (6 valandas), t.y. jos nereikia pridėti ar atimti.
 • Stipendijos dieninis įkainis yra 1,80 (esant 5 – darbo dienų savaitei).