Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Įstatymai

LR Civilinis kodeksas

LR Civilinio proceso kodeksas

LR Lygių galimybių įstatymas

LR Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas

LR Pilietybės įstatymas

LR Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas

LR Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas

LR Socialinių paslaugų įstatymas

LR Valstybinių šalpos išmokų įstatymas

LR Transporto lengvatų įstatymas

LR Užimtumo rėmimo įstatymas

LR Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti bei daugiabučiams namams modernizuoti įstatymas

LR socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinasis įstatymas

LR įstatymas dėl Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos ir jos fakultatyvaus protokolo ratifikavimo

LR šeimynų įstatymas

LR įstatymas Dėl Europos konvencijos dėl sprendimų, susijusių su vaikų globa, pripažinimo ir vykdymo bei vaikų globos atnaujinimo ratifikavimo

LR išmokų vaikams įstatymas

LR vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas 

LR Vaikų išlaikymo fondo įstatymas

2008 m. lapkričio 13 d. Lietuvos Respublikos civilinį procesą reglamentuojančių Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktų įgyvendinimo įstatymas