Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Apžvelgiant 2017-uosius pertvarkos metus: į institucijas patenka vis mažiau vaikų

2017 m. Šiaulių, Alytaus, Utenos, Telšių, Vilniaus ir Klaipėdos regionuose 39  budintiems globotojams suteiktos palaikymo paslaugos. Šių globotojų dėka į institucinius globos namus nepateko 77 vaikai. Iš jų 17 kūdikių.

2017 m. teikiamos bandomosios socialinės paslaugos: 3 regionuose suteikta 30 vaikų šeimos modelio bendruomeninių vaikų globos namų paslauga, 2 regionuose suteikta 23 jaunuoliams palydomosios globos paslauga, 2 regionuose suteikta 28 moterims kompleksinės pagalbos besilaukiančioms moterims ir vienišoms motinoms su vaikais iki 3 m. amžiaus paslauga, 2 regionuose 22 asmenims suteikta laikino atokvėpio namuose paslauga, 9 regionuose 88 asmeniui suteikta laikino atokvėpio įstaigoje paslauga. Iš viso per 2017 m. paslaugos suteiktos 230 asmenų.

2017 m. vadovaujantis parengtais metodinių dokumentų paketais, atliktas pertvarkomų socialinės globos įstaigų gyventojų individualių poreikių vertinimas ir kiekvienam įvertintam asmeniui sudarytas individualių paslaugų planas. Įvertinti 1926 asmenys (1312 neįgaliųjų ir 614 vaikų).

2017 m. buvo įvertinta globos įstaigose dirbančių darbuotojų kompetencija ir motyvacija. Sudaryti individualūs tobulinimosi planai. Iš viso buvo įvertinti – 1739 darbuotojai.

2017 m. rugpjūčio mėn. įdarbinti 27 asmenys, kurie rengia naujų formų bendruomeninių paslaugų metodinių dokumentų paketus. Metodiniai dokumentų paketai bus skirti vaikams, likusiems be tėvų globos, neįgaliems suaugusiems ir vaikams (turintiems proto ir (ar) psichikos negalią), šeimoms, įtėviams, globėjams (rūpintojams).

Įvyko 18 seminarų apie komandinio darbo teorinius ir praktinius aspektus, modeliuojant kompleksiškai teikiamų bendruomeninių paslaugų sistemą bei apie bendradarbiavimo principus ir jų taikymą įgyvendinant institucinės globos pertvarką. Viso seminaruose sudalyvavo 350 dalyvių.

Regiono, savivaldybių ir vietos lyderiams įvyko 18 mokymų apie bendruomenėje teikiamų paslaugų plėtros vadybą savivaldybėje. Iš viso buvo apmokyta 270 asmenų. 2017 m. vasario 1-2 d., balandžio 25–26 d ir rugsėjo 12-13 d. vyko mokymai „Bendruomenėje teikiamų paslaugų plėtros vadyba institucinės globos pertvarkos kontekste“ Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijų atstovams. Mokymuose dalyvavo 40 asmenų.

2017 m. gegužės – birželio mėn. pasirašytos penkios sutartys socialines paslaugas administruojančių ir paslaugas vaikams, neįgaliesiems bei jų šeimoms teikiančių darbuotojų mokymų paslaugoms teikti. Mokymai organizuojami:

  • Darbuotojams, dirbantiems su vaiku ir šeima. Įvyko 15 grupių mokymai, apmokyti 278 asmenys;
  • Darbuotojams, dirbantiems su neįgaliaisiais ir jų šeimomis. Įvyko 20 grupių mokymai, apmokyta 386 asmenys;
  • Vaiko teisių apsaugos skyrių darbuotojams. Įvyko 11 grupių mokymai, apmokyta 171 asmuo;
  • Pertvarkomų globos įstaigų darbuotojams (įvadiniai mokymai). Įvyko 53 grupių mokymai, apmokyta 997 asmenys;
  • Savivaldybių administracijų struktūrinių padalinių darbuotojams, atsakingiems už socialinių paslaugų organizavimą ir teikimą. Įvyko 4 grupių mokymai, apmokyta 58 asmenys.

 

Mokymų metu stiprinama profesinė darbuotojų kompetencija, gilinamos žinios ir tobulinami įgūdžiai, užtikrinantys tinkamą pagalbą tikslinių grupių atstovams bendruomenėje. Pirmieji mokymai įvyko liepos mėn.  Iš viso apmokyti 1890 asmenys.

2017 m. birželio 15 d. pasirašyta paslaugų sutartis, skirta pertvarkomų globos įstaigų pertvarkos planų rengimo ekspertiniam ir metodiniam konsultavimui bei stebėsenai. Šios paslaugos tikslas – užtikrinti ekspertinę konsultacinę pagalbą tiek įstaigoms, tiek ir fiziniams bei juridiniams asmenims, rengiantiems individualius įstaigų pertvarkos planus. Planuojama, kad 2018 m. I ketv. iš viso bus parengti 26 pertvarkoje dalyvaujančių globos įstaigų individualūs pertvarkos planai. Iki 2017 m. gruodžio 31 d. parengta 10 planų.

Šiais metais buvo organizuota konferencija, skirta likusių be tėvų globos vaikų (įskaitant kūdikius), patiriančių riziką vaikų bei jų šeimos gerovės užtikrinimo temai. Konferencijoje buvo pasidalinta gerąja užsienio ir Lietuvos bendruomeninių paslaugų teikimo patirtimi. Diskusijoje dalyvavo Socialinės apsaugos ir darbo, Sveikatos ministerijos, Švietimo ministerijos ir Vidaus reikalų ministerijos atstovai, dalinosi Pertvarkos proceso aktualijomis bei ateities planais. Iš viso konferencijoje dalyvavo 118 dalyvių.

Siekiant didinti klasterio dalyvių bendradarbiavimą, 2017 m. kovo – birželio mėn. 10 regionų buvo suorganizuotos apskrito stalo diskusijos. Diskusijų dalyviai buvo supažindinti su įgyvendinamomis ir artimiausiu metu planuojamomis įgyvendinti bendruomeninėmis paslaugomis. Pristatyti pertvarkomų globos įstaigų darbuotojų motyvacijos ir kompetencijos vertinimo rezultatai. Taip pat išklausytos socialinės globos įstaigų pertvarkos idėjos.