Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Drąsinantis dialogas privedė prie teigiamų pokyčių

Gegužės 17 d. Pakruojo rajono savivaldybės administracijos atstovai, Klovainių sutrikusio intelekto jaunuolių centro kolektyvas bei Kelmės rajono Vaiko ir šeimos gerovės centro vadovė Kuršėnuose sėmėsi gerosios patirties vykdant institucinės globos pertvarką.

Svečiai aplankė Kuršėnuose įsikūrusį Všį „Dienos centrą sutrikusio intelekto asmenims“ bei Kuršėnų vaikų globos namus.

Všį „Dienos centro sutrikusio intelekto asmenims“ vadovė Virginija Norvaišienė apžvelgė vykdomą veiklą, supažindino svečius su centro lankytojais, parodė patalpas, papasakojo apie šių namų teikiamas paslaugas.

Minėtas centras prisideda prie Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgyvendinamo valstybinio projekto „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“ – dalyvavo projektų atrankos konkurse, ir buvo atrinktas 10 proto ar (ir) psichikos negalią turinčių asmenų, jų šeimų nariams, tėvams ar globėjams teikti Laikino atokvėpio paslaugas įstaigoje namų aplinką atitinkančioje aplinkoje Šiaulių regione.

Svečiai domėjosi Laikino atokvėpio paslaugos poreikiu Šiaulių rajone, teikimo ypatumais, pildoma dokumentacija. Daugiametę patirtį turinčio centro vadovė pasakojo, kad neįgalius jaunuolius auginantys tėvai ir jų atžalos yra atsargūs pokyčiams, tad paslaugos teikimo pradžia pareikalavo darbuotojų pastangų bei nuolat drąsinančio dialogo su paslaugų gavėjais.

Svarbu paminėti, kad vykdant paslaugų teikimo sutartį vienam paslaugos gavėjui suteikiama vidutiniškai apie 336 akademinių valandų socialinės priežiūros paslaugų per 12 mėnesių laikotarpį, atsižvelgiant į kiekvieno paslaugos gavėjo poreikį gauti paslaugą. Paslauga paslaugos gavėjui gali būti teikiama iki 24 valandų per parą / 5 parų per savaitę, atsižvelgiant į paslaugos gavėjo (jo šeimos, tėvų ar globėjų) poreikį.

Laikino atokvėpio paslauga – savalaikių ir būtinų paslaugų kompleksas asmenims su proto ar (ir) psichikos negalia, jų šeimų nariams, tėvams ar globėjams, kurie dėl tam tikrų priežasčių (liga, komandiruotė, atostogos, mokymasis ar studijos ar kt.) laikinai ar darbo savaitės metu negali pasirūpinti ar prižiūrėti šių asmenų, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra ar globa, savo namuose.

Pakruojo rajono Klovainių sutrikusio intelekto jaunuolių centras planuoja išbandyti šią paslaugą ir dalyvauti šiuo metu paskelbtame paslaugos pirkime, todėl jiems buvo labai svarbu įgyti vertingos patirties, sužinoti daugiau praktiškos informacijos.

Vėliau Pakruojo ir Kelmės rajonų atstovai aplankė Kuršėnų vaikų globos namus. Susitikime buvo aptarti vaikų globos namų veiklos klausimai, susiję su institucinės globos pertvarka.

Šių namų di­rek­to­rius Feliksas Ru­dzins­kas papasakojo apie šiuo metu įstaigoje teikiamas paslaugas bei po truputį įgyvendinamą įstaigos ateities viziją – teik­ti pa­gal­bą ne tik vai­kams, jau netekusiems tėvų globos, bet ir ri­zi­kos šei­moms. Šiuo metu įstai­ga jau įsikūrusi Glo­bos cent­ro padalinį, kuriame ren­gia­mi lai­ki­nie­ji ir nuolatiniai glo­bė­jai. Čia dirba du ates­tuo­ti spe­cia­lis­tai, kurie vykdo glo­bė­jų paiešką, veda jiems mokymus bei  kon­sul­tuoja jau esamus globėjus.

Dar viena nauja įstaigos veik­los sri­tis – ga­li­my­bė įstai­go­je gy­ven­ti vai­kams su ma­mo­mis, ku­rios ne­tu­ri so­cia­li­nių įgū­džių, pikt­nau­džiau­ja svai­ga­lais ar tu­ri pa­na­šių bė­dų.

Vaikų globos namų vadovas informavo, kad dar šiais metais planuojama pradėti  teikti Palydimosios globos paslaugą jaunuoliams, paliekantiems institucinę globą. Tam tikslui jau įrenginėjamas dviejų  kambarių butas netoli įstaigos. Taip pat jau dairomasi butų/namų Bendruomeniniams vaikų globos namams įkurti.

Pertvarkos procesų ekspertė Eglė Jurkutė akcentavo, kad globotiniams steigiami nauji namai turi būti panašūs į šeimai artimą gyvenamąją aplinką, vaikai turi gyventi realius namus primenančioje erdvėje, o ne kaip atskira tikslinė grupė viename dideliame pastate. Tai ypač svarbu kalbant apie sėkmingą integraciją į visuomenę.