Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Alytaus naujienos: pas socialinius globėjus – dvylika alytiškių mažylių

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba biu­dže­ti­nei įstai­gai Vai­kų glo­bos na­mams pa­ve­dė vyk­dy­ti Glo­bos cen­tro funk­ci­jas. Va­do­vau­jan­tis pra­ėju­sių me­tų gruo­džio pa­bai­go­je pa­keis­tu So­cia­li­nių pa­slau­gų įsta­ty­mu bei šie­me­čio sau­sio vi­du­ry­je so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nist­ro Li­no Ku­ku­rai­čio pa­tvir­tin­tu Glo­bos cen­tro veik­los ir vai­ko bu­din­čio glo­bo­to­jo vyk­do­mos prie­žiū­ros or­ga­ni­za­vi­mo ir ko­ky­bės prie­žiū­ros tvar­kos ap­ra­šu, to­kie cen­trai tu­ri at­si­ras­ti kiek­vie­no­je sa­vi­val­dy­bė­je. Glo­bos cen­trai tei­kia rei­ka­lin­gą kon­sul­ta­ci­nę, psi­cho­so­cia­li­nę, tei­si­nę ir ki­tą pa­gal­bą so­cia­li­niams glo­bė­jams, įtė­viams, įvai­kin­tiems bei so­cia­li­nių glo­bėjų pri­žiū­ri­miems vai­kams.

Jau me­tus aly­tiš­kių ma­žy­liams, lai­ki­nai ne­te­ku­siems tė­vų prie­žiū­ros, su­da­ry­ta ga­li­my­bė aug­ti pas so­cia­li­nius glo­bė­jus jų na­muo­se, – taip vai­kai ne­pa­te­ko į ins­ti­tu­ci­nius glo­bos na­mus.

Yra no­rin­čių­jų ir ga­lin­čių­jų teik­ti so­cia­li­nę glo­bą

Kaip sa­kė Aly­taus vai­kų glo­bos na­mų di­rek­to­rius Ro­mu­tis Že­buo­lis, vyk­dant šių na­mų per­tvar­ką ir sie­kiant, kad kuo ma­žiau vai­kų pa­tek­tų į glo­bos na­mus, im­ta reng­ti so­cia­li­nius glo­bė­jus, jog šie, esant rei­ka­lui, ga­lė­tų pri­glaus­ti tė­vų prie­žiū­ros ne­te­ku­sius aly­tiš­kių vai­kus. Per­nykš­tį ko­vą Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je at­si­ra­do pir­mie­ji so­cia­li­niai glo­bė­jai, pa­reng­ti Aly­taus vai­kų glo­bos na­mų ir mies­to sa­vi­val­dy­bės ini­cia­ty­va.

Šiuo me­tu pen­ki socia­liniai glo­bė­jai sa­vo na­muo­se au­gi­na dvy­li­ka aly­tiš­kių ma­žy­lių, ku­riems dėl tė­vų ne­pri­ežiū­ros grė­sė pa­tek­ti į glo­bos na­mus. Ke­tu­ri so­cia­li­niai glo­bė­jai gy­ve­na Aly­taus ra­jo­ne, vie­nas – Aly­tu­je. Vi­si so­cia­li­niai glo­bė­jai yra mo­te­rys.

R.Že­buo­lio tvir­ti­ni­mu, šian­dien jie vi­si au­gi­na vai­kus nuo gi­mi­mo iki maž­daug pen­ke­rių me­tų. Iš pra­džių so­cia­li­niams glo­bė­jams pa­gal ga­lio­jan­čius tei­sės ak­tus tė­vų ne­pri­žiū­rė­tų vai­kų lai­ki­na glo­ba su­tei­kia­ma iki tri­jų mė­ne­sių, vė­liau ga­li bū­ti pra­tęs­ta iki pus­me­čio ar il­giau, o tė­vams ne­te­kus tei­sės pri­žiū­rė­ti sa­vo vai­kus, kar­tu su mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riu­mi vai­kams ieš­ko­ma nuo­la­ti­nių glo­bė­jų. Dau­ge­liu at­ve­jų aly­tiš­kių vai­kai pas so­cia­li­nius glo­bė­jus yra pa­te­kę dėl tė­vų gir­ta­vi­mo, aso­cia­laus gy­ve­ni­mo bū­do.

Vi­si so­cia­li­niai glo­bė­jai yra įdar­bin­ti Aly­taus vai­kų glo­bos na­muo­se, jiems mo­ka­mas 450 eu­rų at­ly­gi­ni­mas per mė­ne­sį at­skai­čius mo­kes­čius, dar jie už kiek­vie­ną glo­bo­ja­mą vai­ką per mė­ne­sį gau­na 304 eu­rus iš vals­ty­bės biu­dže­to.

„Iš­lai­ky­ti so­cia­li­nius glo­bė­jus vals­ty­bei ir sa­vi­val­dy­bei kai­nuo­ja pi­giau nei vai­ko glo­ba glo­bos na­muo­se. Čia vai­ko glo­ba per mė­ne­sį at­si­ei­na dau­giau kaip tūks­tan­tį eu­rų. Vai­kai, gy­ven­da­mi so­cia­li­nių glo­bė­jų na­muo­se, jau­čia na­mų ap­lin­ką, jiems ga­li­ma skir­ti dau­giau dė­me­sio. Be­veik vi­si so­cia­li­niai glo­bė­jai gy­ve­na in­di­vi­du­a­liuo­se na­muo­se“, – tei­gė Aly­taus vai­kų glo­bos na­mų di­rek­to­rius.

Šiuo me­tu Aly­taus vai­kų glo­bos na­mai ga­li pri­im­ti dirb­ti ir dau­giau so­cia­li­nių glo­bė­jų, ku­rie pa­si­ren­gę pri­žiū­rė­ti aly­tiš­kių ma­žy­lius vai­kų tė­vų šei­mo­se at­si­ti­kus ne­lai­mėms. Pa­sak R.Že­buo­lio, yra ke­le­tas šei­mų, ku­rios, įgi­ju­sios rei­kia­mą kva­li­fi­ka­ci­ją, ga­li aly­tiš­kių vai­kus ap­sau­go­ti nuo ap­gy­ven­di­ni­mo glo­bos na­muo­se.

Mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai, pa­ve­du­siai Aly­taus vai­kų glo­bos na­mams vyk­dy­ti tei­sės ak­tais nu­ro­dy­tą Glo­bos cen­tro funk­ci­ją, šis cen­tras so­cia­li­niams glo­bė­jams, įtė­viams, taip pat įvai­kin­tiems bei so­cia­li­nių glo­bė­jų pri­žiū­ri­miems vai­kams teiks rei­ka­lin­gą kon­sul­ta­ci­nę, psi­cho­so­cia­li­nę, tei­si­nę ir ki­tą pa­gal­bą.

R.Že­buo­lio pa­ste­bė­ji­mu, so­cia­li­niams glo­bė­jams ir da­bar bu­vo tei­kia­ma vi­sa rei­ka­lin­ga pa­gal­ba, ta­čiau pra­dė­jus vyk­dy­ti Glo­bos cen­tro funk­ci­jas, to­kiai pa­gal­bai bus ski­ria­mas pri­ori­te­tas ir iš­skir­ti­nu­mas.

Glo­bos na­muo­se – 56 vai­kai

Šiuo me­tu Aly­taus vai­kų glo­bos na­muo­se gy­ve­na 56 vai­kai nuo 4 iki 18 me­tų. Dau­gu­ma jų – 44 – iš Aly­taus mies­to, li­ku­sie­ji – iš Aly­taus, Laz­di­jų ra­jo­nų bei Drus­ki­nin­kų. Tri­juo­se šių na­mų Aly­tu­je iš­nuo­mo­tuo­se bu­tuo­se ir juo­se įsteig­to­se šei­my­no­se iš 56 vai­kų yra 22 glo­bos na­mų ug­dy­ti­niai.

Jau tre­ji Aly­taus vai­kų glo­bos na­mai ne­pri­ima vai­kų iš ki­tų sa­vi­val­dy­bių, nes jų skai­čių ri­bo­ja so­cia­li­nės nor­mos.

So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jai jau pa­teik­tas Aly­taus vai­kų glo­bos na­mų per­tvar­kos pla­nas, pa­gal ku­rį šie na­mai tu­rė­tų tap­ti Šei­mos cen­tru. Pas­ta­ra­ja­me veik­tų Glo­bos sky­rius, Kri­zių cen­tras mo­te­rims, ku­rios au­gi­na ma­ža­me­čius vai­kus ir yra nu­ken­tė­ju­sios nuo smur­to ar dėl so­cia­li­nių įgū­džių sto­kos ne­su­ge­ba sa­va­ran­kiš­kai pri­žiū­rė­ti sa­vo ma­žy­lių.

Kri­zių cen­tre mo­te­rims bū­tų tei­kia­mos įvai­rios pa­slau­gos, kad iš­ėju­sios iš šio cen­tro ga­lė­tų gy­ven­ti sa­va­ran­kiš­kai. Pa­na­šus cen­tras Aly­taus vai­kų glo­bos na­muo­se jau vei­kia ir da­bar.

Šei­mos cen­tre bū­tų or­ga­ni­zuo­ja­mos sa­vi­gal­bos gru­pės kri­zes iš­gy­ve­nan­čioms šei­moms.

Pa­gal nu­ma­to­mą Aly­taus vai­kų glo­bos na­mų per­tvar­ką, Šei­mos cen­trui taip pat pri­klau­sy­tų ben­druo­me­ni­niai vai­kų glo­bos na­mai, ku­rie bū­tų įkur­din­ti ke­tu­riuo­se įsi­gy­tuo­se bu­tuo­se ar ko­te­džuo­se. Taip pat at­si­ras­tų ben­druo­me­ni­niai vai­kų glo­bos na­mai vai­kams, tu­rin­tiems ne­ga­lią, – jie veik­tų ir­gi įsi­gy­ta­me bu­te.

Nu­ma­to­mos teik­ti ir pa­ly­di­mo­sios glo­bos pa­slau­gos jau­nuo­liams, už­au­gu­siems ben­druo­me­ni­niuo­se vai­kų glo­bos na­muo­se, sie­kian­tiems moks­lo, bet dėl tam tik­rų prie­žas­čių ne­su­ge­ban­tiems gy­ven­ti sa­va­ran­kiš­kai.

To­kiai pla­nuo­ja­mai Aly­taus vai­kų glo­bos na­mų per­tvar­kai tu­ri pri­tar­ti So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja, o ji im­tų gy­vuo­ti nuo at­ei­nan­čių me­tų.