Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Bus atlygis – bus ir globėjų („Šiaulių kraštas”, Jurgita Juškevičienė, 2017 02 07)

globos-namai-trinamiAr tik­rai rei­kia nai­kin­ti vai­kų glo­bos įstai­gas, kai so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mų tik dau­gė­ja, o no­rin­čių­jų glo­bo­ti vai­kus – vie­ne­tai?

Eg­lė Jur­ku­tė, pe­rė­ji­mo nuo ins­ti­tu­ci­nės glo­bos prie glo­bos šei­mo­je ir bend­ruo­me­nė­je pro­jek­to eks­per­tė Šiau­lių re­gio­ne, sa­ko, kad pra­džia vi­sa­da bū­na sun­ki. Žings­nis ženg­tas. Nuo vi­sų są­mo­nin­gu­mo pri­klau­sys, ar re­for­ma bus sėk­min­ga.

jurgita@skrastas.lt

– Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės vai­kų glo­bos na­mai 2015 me­tais per­si­kė­lė į nau­jus ko­te­džus, ku­riuo­se gy­ve­na šei­my­no­mis po 8 vai­kus. Ar toks vai­kų glo­bos mo­de­lis ga­lės iš­lik­ti ir pa­si­bai­gus per­tvar­kai?

– Šių pa­sta­tų sta­ty­bai bu­vo nau­do­tos Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nių fon­dų lė­šos, to­dėl iki 2020 me­tų įstai­ga ne­ga­lės keis­ti sa­vo pa­skir­ties. Paly­gi­nti su se­no­mis pa­tal­po­mis, vai­kams čia ge­ro­kai pa­to­giau, dau­giau pri­va­tu­mo, ga­li­my­bių bū­ti la­biau sa­va­ran­kiš­kiems. Te­ko įro­dy­ti ir vi­suo­me­nei, kad glo­bos na­muo­se gy­ve­nan­tys vai­kai ne­ke­lia grės­mės ir ge­ba pui­kiai in­teg­ruo­tis.

Po 2020 me­tų šie glo­bos na­mai bus pri­tai­ky­ti bend­ruo­me­nės reik­mėms, gal­būt teiks pa­gal­bą šei­moms, veiks die­nos cent­ras ir pa­na­šiai. Ta­čiau ins­ti­tu­ci­jos su pa­va­di­ni­mu „Vai­kų glo­bos na­mai“ ne­tu­rė­tų lik­ti.

Di­de­les glo­bos ins­ti­tu­ci­jas nu­ma­to­ma keis­ti bend­ruo­me­ni­niais glo­bos na­mais. Tu­ri keis­tis ir dar­bo su vai­kais tu­ri­nys, pa­slau­gos, jų priei­na­mu­mas. Vai­kai tu­ri bū­ti mo­ko­mi svar­biau­sių sa­va­ran­kiš­ko gy­ve­ni­mo įgū­džių – ruoš­ti mais­tą, tvar­ky­tis bui­ty­je, pla­nuo­ti as­me­ni­nį biu­dže­tą.

2016 metų lapk­ri­čio 28 die­ną bu­vo pa­skelb­tas vie­ša­sis pir­ki­mas „Šei­mos mo­de­lio bend­ruo­me­ni­nių vai­kų glo­bos na­mų pa­slau­gos vai­kams, ne­te­ku­siems tė­vų glo­bos tei­ki­mas Šiau­lių re­gio­ne“. Šiuo me­tu lau­kia­ma, ka­da bus pa­tvir­tin­ti pir­ki­mų nu­ga­lė­to­jai. Ti­kė­ti­na, kad ne­to­li­mo­je atei­ty­je pa­slau­gas pra­dės teik­ti bend­ruo­me­ni­niai vai­kų glo­bos na­mai ir Šiau­lių mies­te.

– Ko­kia si­tua­ci­ja yra su Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės su­tri­ku­sio vys­ty­mo­si kū­di­kių na­mais? Šios įstai­gos di­rek­to­rė A. Kar­da­šie­nė ne kar­tą yra sa­kiu­si, kad įstai­go­je vai­kams yra su­tei­kia­ma komp­lek­si­nė pa­gal­ba, ko­kios jie ne­gau­tų bū­da­mi pas glo­bė­jus. Be to, glo­bė­jai ir no­rin­tys įsi­vai­kin­ti la­bai re­tai pri­glau­džia sun­kiai ser­gan­tį vai­ką.

– Nuo 2017-ųjų sau­sio 1 die­nos įsi­ga­lio­jo svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro įsa­ky­mas, nu­ro­dan­tis me­di­ci­ni­nes in­di­ka­ci­jas ir li­gas, su ku­rio­mis vai­kai, ne­te­kę tė­vų glo­bos, ga­li bū­ti ap­gy­ven­din­ti su­tri­ku­sio vys­ty­mo­si kū­di­kių na­muo­se.

Juo­se ga­li­ma ap­gy­ven­din­ti vai­kus, tu­rin­čius kvė­pa­vi­mo su­tri­ki­mų, ku­rie ne­rei­ka­lau­ja sta­cio­na­raus gy­dy­mo, taip pat vai­kus, ku­riems rei­ka­lin­gas pa­lai­ko­ma­sis ar pa­lia­ty­vus gy­dy­mas. Šis įsa­ky­mas tu­rės įta­kos spar­čiam vai­kų skai­čiaus įstai­go­je ma­žė­ji­mui. Šian­dien Šiau­lių kū­di­kių na­muo­se au­ga apie 50 vai­kų. Tai vie­na iš tri­jų Šiau­lių re­gio­no įstai­gų, įtrauk­tų į per­tvar­ko­mų įstai­gų są­ra­šą. Ne­to­li­mo­je atei­ty­je įstai­ga tu­rės keis­ti sa­vo pro­fi­lį.

Pla­nuo­jant įstai­gos atei­tį pir­miau­sia rei­kia iš­tir­ti pa­slau­gų po­rei­kį – ap­klaus­ti gy­ven­to­jus, ko­kių so­cia­li­nių pa­slau­gų jiems trūks­ta.

Svars­ty­tos „Lai­ki­no ato­kvė­pio“, die­nos cent­ro, mo­ti­nos ir vai­ko na­mų įkū­ri­mo ga­li­my­bės bei ki­to­kios svei­ka­tos ir so­cia­li­nės sri­ties pa­slau­gos. Sup­ras­da­mi po­rei­kį, ži­no­si­me, ko­kį pa­slau­gų pa­ke­tą ga­li­me siū­ly­ti tė­vams, au­gi­nan­tiems neįgalius vai­kus, so­cia­li­nių įgū­džių sto­ko­jan­čioms mo­ti­noms, ki­tiems pa­slau­gų ga­vė­jams.

Įs­tai­go­je vy­ko ir ten dir­ban­čių dar­buo­to­jų mo­ty­va­ci­jos bei kom­pe­ten­ci­jų ver­ti­ni­mas.

Ar­ti­miau­siu me­tu pa­gal su­kur­tas me­to­di­kas bus at­lik­ta iš­sa­mi kiek­vie­no įstai­go­je gy­ve­nan­čio vai­ko po­rei­kių, jam rei­ka­lin­gų pa­slau­gų ana­li­zė, įver­tin­tas vai­ko ry­šys su bio­lo­gi­ne šei­ma, jos na­riais ir ki­tais as­me­ni­mis.

Ži­no­ma, yra vai­kų, ku­rių svei­ka­tos su­tri­ki­mai la­bai rim­ti ir jiems rei­kia nuo­la­ti­nės prie­žiū­ros. Pas­ta­rie­ji ir to­liau gy­vens kū­di­kių na­muo­se ar spe­cia­li­zuo­tuo­se glo­bos na­muo­se. Ta­čiau to­kių vai­kų yra ma­žu­ma, vi­si ki­ti ga­li gy­ven­ti šei­mo­se.

Ko­men­tuo­da­ma įstai­gos di­rek­to­rės A. Kar­da­šie­nės pa­sa­ky­mą no­riu at­sa­ky­ti, kad vai­ko ne­ga­lia, ne­kal­bant apie iš­skir­ti­nius at­ve­jus, ne­tu­ri tap­ti jo izo­lia­ci­jos nuo vi­suo­me­nės prie­žas­ti­mi. Šie vai­kai rei­ka­lau­ja di­des­nio suau­gu­sio­jo dė­me­sio ir glo­bos nei ins­ti­tu­ci­jo­je. Anot vai­kų psi­chiat­ro pro­fe­so­riaus Dai­niaus Pū­ro, svei­kiems kū­di­kiams ir ma­žiems vai­kams už­ten­ka 3–6 mė­ne­sių įstai­go­je, kad su­trik­tų jų rai­da. Svei­ka­tos pro­ble­mų tu­rin­tiems vai­kams ši nei­gia­ma įta­ka dar di­des­nė.

To­kius vai­kus į sa­vo šei­mas im­tų tam pa­ruoš­ti glo­bė­jai. Ži­no­ma, ras­ti nuo­la­ti­nius įtė­vius vai­kams, tu­rin­tiems ne­ga­lią, šian­dien bū­tų sun­ku, ta­čiau, ti­kiu, kad su­kū­rus rei­kia­mą pa­slau­gų bei pa­gal­bos sis­te­mą, kei­čiant vi­suo­me­nė­je nu­si­sto­vė­ju­sius ste­reo­ti­pus, jų at­si­ras vis dau­giau.

Skaityti plačiau: http://musu.skrastas.lt/?data=2017-02-03&rub=1065924812&id=1486056899