Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Daugiau kompetencijų asmeniniams asistentams

asistentasDaugelio negalią turinčių žmonių teigimu, būti aktyviais visuomenės nariais, ilgiau išlikti savarankiškesniems padėtų asmeninis asistentas, tačiau ši pasaulyje seniai išpopuliarėjusi paslauga Lietuvoje dar tik skinasi kelią. Kad asmeninis asistentas į neįgalių žmonių gyvenimus ateitų greičiau, jau rugsėjį visuose Lietuvos regionuose prasideda mokymai, didinsiantys asmeninių asistentų profesinę kompetenciją. Projekto „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“ pertvarkos klasterio ir darbuotojų mokymo srities ekspertę Miglę Musteikienę kalbina Lina Jakubauskienė.

– Priminkite mūsų skaitytojams, kas yra asmeninis asistentas, kokios jo pagrindinės funkcijos.

– Asmeninio asistento paslauga – namų ir viešojoje aplinkoje individualiai asmeniui teikiama pagalba, padedanti įgalinti jį būti savarankišką ir užtikrinanti svarbiausias žmogaus gyvybinės veiklos funkcijas, pavyzdžiui, asmens higiena, mityba, judumas ar mobilumas, socialiniai santykiai ir aplinka.

Šios paslaugos suprantamos kaip individualizuotos bendruomeninės paslaugos neįgaliesiems ir nėra reglamentuojamos Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu. 2018 m. gegužės 21 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministras įsakymu Nr. A1-231 patvirtino Asmeninio asistento paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašą.

– Lietuvoje jau prasidėjo bandomieji asmeninio asistento projektai. Ar jau matyti jų rezultatai?

– Vykdydami projektą „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“, esame pasirašę paslaugos teikimo sutartis Šiaulių ir Kauno regionuose.

Šiuo metu vyksta parengiamasis etapas – ieškoma paslaugų gavėjų, vertinamas jų poreikis gauti paslaugą, ieškoma darbuotojų, kurie galėtų dirbti asmeniniais asistentais, vyksta atrinktų žmonių mokymai. Planuojame, kad pačią paslaugą pradėsime teikti spalio pradžioje.

– Kiek ir kokių žinių privalo turėti asmeninis asistentas?

– Kadangi asmeninio asistento teikiama pagalba susijusi su esminių poreikių tenkinimu, šios paslaugos teikėjai turi turėti specialių žinių apie paslaugos specifiką, taip pat apie skirtingą negalią turinčių asmenų ir jų šeimų psichosocialinius poreikius ir jų tenkinimo galimybes.

Asmeniniai asistentai turi gebėti teikti paslaugas negalią turintiems asmenims ir jų šeimoms, atsižvelgdami į kiekvieno negalią, individualius poreikius. Reikiama pagalba teikiama tiek namuose, tiek ir viešojoje aplinkoje. Be to, asmeninis asistentas privalo gebėti bendrauti su klientu ir jo šeima, didinti negalią turinčio žmogaus savarankiškumą.

Taip pat labai svarbu, kad asmeninis asistentas turėtų žinių apie neįgaliųjų socialinės integracijos reglamentavimą teisės aktuose.

Asmeninio asistento pareiga yra suteikti individualią diskretišką pagalbą, susijusią su asmens higiena – padėti apsirengti, išsimaudyti, pasinaudoti tualetu ir panašiai. Be to, asmeninis asistentas privalo palydėti asmenį į sveikatos priežiūros, užimtumo ar kitas valstybės ar savivaldybės institucijas, įstaigas, organizacijas, darbą, laisvalaikio praleidimo vietą, taip pat organizuoti žmogaus maitinimą – ne pagaminti maistą, o pamaitinti, paduoti reikiamus daiktus ar įrankius.

Asmeninis asistentas taip pat turi padėti klientui orientuotis aplinkoje, adekvačiai į ją reaguoti, palaikyti socialinius santykius – susikalbėti, suvokti laiką, laikytis dienos režimo, laiku išgerti vaistus, tinkamai leisti laisvalaikį ir panašiai.

– Kokiu tikslu rengiami mokymai? Kas juose galės dalyvauti? Ar sulaukta potencialių asmeninių asistentų dėmesio?

– Teisės aktuose numatyta, kad asmeninis asistentas, prieš pradėdamas teikti paslaugas, turi būti išklausęs įžanginius individualios priežiūros personalo mokymus, jei neturi nustatyto išsilavinimo arba nėra įgijęs socialinio darbuotojo padėjėjo, lankomosios priežiūros ar asmeninio asistento kvalifikacijos. Jei paslaugos gavėjams būtinos asmeninio asistento paslaugos, kurios priskiriamos slaugytojo padėjėjo veiklos sričiai, asmeninis asistentas turi būti įgijęs dar ir slaugytojo padėjėjo kvalifikaciją.

Paslaugos gavėjai turės teisę pasirinkti asmeninio asistento paslaugų teikėją, bet juo negali būti šeimos nariai, t. y. sutuoktinis, vaikai ar įvaikiai, tėvas ar įtėvis, motina ar įmotė ar artimieji giminaičiai, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse.

Mokymų tikslas – suteikti dalyviams žinių ir tobulinti įgūdžius, kurių reikia kokybiškoms asmeninio asistento paslaugoms teikti, sudaryti socioedukacines galimybes įsisavinti žinias, plėtoti supratimą, ugdyti gebėjimus teikti asmeninio asistento paslaugą negalią turintiems asmenims ir jų šeimoms, atsižvelgiant į individualius kliento poreikius.

Mokymuose kviečiami dalyvauti negalią turintiems asmenims ir jų šeimoms socialines paslaugas teikiantys valstybės ir savivaldybių biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojai, nevyriausybinių organizacijų darbuotojai, pertvarkai atrinktų globos įstaigų darbuotojai. Mokymai prasideda rugsėjo 11-ąją Kaune. Vyksta dalyvių registracija, sulaukiame klausimų apie būsimus mokymus.

– Ar parengta mokymų programa skirsis, atsižvelgiant į potencialaus kliento negalią?

– Pagrindiniai mokymų programos uždaviniai – potencialius asmeninius asistentus supažindinti su šių paslaugų teikimo procesu, etika, rizika, taip pat su negalios ypatumais, specifika, kaip teikti paslaugas atsižvelgiant į kiekvieną negalią – regos, klausos, intelekto, psichikos, fizinę ir kt.

Asmeninio asistento paslaugos teikėjai įgis žinių apie asmeninio asistento darbo planavimą, pagalbos klientui namuose ir viešojoje aplinkoje teikimą, taip pat apie pirmąją pagalbą, neįgalaus asmens palydėjimo, pavėžėjimo taisykles, kliento poreikių identifikavimą ir panašiai.

Mokymų dalyviai tobulins bendravimo su negalią turinčiu asmeniu ir jo šeima įgūdžius, susipažins su įgalinimo, kuris didintų kliento nepriklausomybę ir apsisprendimo teisę, procesu.

Taip pat potencialūs asmeniniai asistentai bus supažindinti su teisės aktais, reglamentuojančiais neįgaliųjų socialinę integraciją, su asmeninio asistento atsakomybėmis, etika, teisėmis ir pareigomis, mokant kokybiškai dirbti ir bendradarbiauti su neįgaliuoju bei jo šeima.

Mokymų programa paremta praktika, tyrimais. Lektoriai analizuos skirtingą negalią turinčių asmenų ir jų šeimų poreikius, etinius klausimus, situacijų valdymo galimybes ir ribas.

Mokymų trukmė – 24 akademinės valandos, daug dėmesio bus skiriama praktinėms užduotims ir realių situacijų analizei. Tokiu būdu įgytos teorinės žinios bus papildomos įgūdžiais, skatinama žinias pritaikyti praktikoje.

Per pirmąją mokymų dalį dalyviams bus suformuluota praktinė užduotis, kurią jie atliks savarankiškai, šiai daliai pasibaigus. Antroji mokymų dalis bus skirta išsamiai analizei pagal mokymų dalyvių poreikius, jų refleksijai ir diskusijoms apie atliktą užduotį.

Visą interviu portalo Lrytas.lt rubrikoje „Aš galiu“ kviečiame skaityti: https://www.lrytas.lt/sveikata/medicinos-zinios/2018/09/11/news/daugiau-kompetenciju-asmeniniams-asistentams-7527417/.