Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

„Jausmas, kai po pamokų eini namo, o ne į Globos namus, yra geras” (Alytaus naujienos, A. Kudzienė, 2016 12 16)

Aly­tu­je, kaip ir vi­so­je ša­ly­je, vyks­ta vai­kų glo­bos per­tvar­ka. Bū­ta įvai­rių siū­ly­mų, svars­ty­mų, kad kuo ma­žiau vai­kų pa­si­lik­tų vai­kų glo­bos na­muo­se, pa­tek­tų į glo­bė­jų šei­mas ar šei­my­nas. Mies­to sa­vi­val­dy­bė, siek­da­ma su­kur­ti šei­mai ar­ti­mą ap­lin­ką, įren­gė du at­ski­rus ke­tu­rių ir še­šių kam­ba­rių bu­tus. Juo­se jau įsi­kū­rė try­li­ka jau­nuo­lių, ati­tin­ka­mai pen­ki ir aš­tuo­ni kiek­vie­na­me, bei per­so­na­las.

Kaip jie jau­čia­si nau­juo­se na­muo­se, ar jau pri­pra­to prie šei­mos ap­lin­kos ir nau­jo – ben­druo­me­ni­nio vai­kų glo­bos na­mų mo­de­lio?

Su Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­va­duo­to­ja Va­le Gi­bie­ne, ku­ruo­jan­čia so­cia­li­nę sri­tį, po­pie­tę pra­lei­do­me bu­te, kur šei­mos san­ty­kius ku­ria pen­ki 15–18 me­tų jau­nuo­liai.

alytussssApie die­nai skir­tus pi­ni­gus ir ki­šen­pi­ni­gius

Ke­tu­rių kam­ba­rių bu­to Sta­ty­bi­nin­kų gat­vė­je du­ris at­ve­rė so­cia­li­nė dar­buo­to­ja  auk­lė­to­ja Lai­mu­tė Če­pu­lie­nė. Po pa­mo­kų na­mo su­grį­žu­si tik Ine­sa. Tuoj tu­rė­tų par­ei­ti Ri­mu­tė, pas­kui – Man­tas, Ma­rius, Ele­na. Kaip ir gau­sio­je šei­mo­je, taip ir ben­druo­me­ni­niuo­se vai­kų glo­bos na­muo­se ei­li­nę dar­bo die­ną be­veik ne­įma­no­ma vi­sai šei­mai vie­nu me­tu su­sės­ti prie pus­ry­čių ir pie­tų sta­lo.

Kas ki­ta – va­ka­rie­nės, joms daž­nai su­si­ren­ka vi­si.

Pa­sak Ine­sos, ry­tais še­šio­li­ka­me­čiai–sep­ty­nio­li­ka­me­čiai jau­nuo­liai į mo­kyk­las iš­ei­na ne­vie­no­du lai­ku, leng­viau pa­ruo­šia­mus pus­ry­čius, pa­vyz­džiui, vir­tus kiau­ši­nius, sten­gia­si pa­si­ga­min­ti pa­tys. To iš­mo­ko dar glo­bos na­muo­se. Su­dė­tin­ges­nių pa­tie­ka­lų ima­si šei­mu­tė. To­kiu nau­ja­da­ru vai­kai va­di­na so­cia­li­nių dar­buo­to­jų pa­dė­jė­jas, ku­rių yra trys – Vil­ma Va­si­liaus­kie­nė, Auš­ra Kan­čie­nė ir Vio­le­ta Ta­mu­lio­nie­nė. Bet kai ku­rie mo­ka ir ma­nų ko­šės iš­si­vir­ti ar gri­ki­nių bly­nų, kiau­ši­nie­nės iš­si­kep­ti.

Šeš­ta­die­nis – ben­druo­me­niš­ko pie­tų ga­mi­ni­mo die­na. Iš anks­to pla­nuo­ja­ma, ką ga­mins, ir ei­na­ma pirk­ti pro­duk­tų. Kar­tais vi­su bū­riu, kar­tais ke­li pa­si­lie­ka na­mie. Daž­niau­siai pa­su­ka­ma į tą par­duo­tu­vę, ku­rio­je siū­lo­ma dau­giau ak­ci­jų. Pa­pras­tai iš­ei­na­ma su pa­čių vai­kų su­da­ry­tu pre­kių pla­nu, ne­re­tai tas ir per­ka­ma, bet pa­si­tai­ko, kad su­grįž­ta­ma ir su ne­pla­nuo­tais pir­ki­niais, pa­na­šiai kaip ki­to­se šei­mo­se. Be pa­grin­di­nių mais­to pro­duk­tų, pir­ki­nių krep­še­ly­je at­si­du­ria mėgs­ta­mų ban­de­lių, obuo­lių, ki­tų vai­sių, sa­lo­tų, ka­ka­vos, pie­no.

Ban­ko kor­te­lė Lai­mu­tės ži­nio­je. Die­nai vie­nam vai­kui į ją įkap­si 4,5 eu­ro. Šven­čių die­nai  pa­pil­do­mai 50 cen­tų. Per mė­ne­sį vie­nam gy­ven­to­jui ski­ria­ma apie 130 eu­rų.

Vi­ce­me­rė V.Gi­bie­nė pa­tiks­li­na, kad tiek pi­ni­gų, pa­tvir­ti­nus ta­ry­bai, gau­na­ma nuo gruo­džio 1 die­nos. Iki tol bu­vo ski­ria­ma vi­su eu­ru ma­žiau.

„Skai­čiuo­ja­me, tau­po­me, nors ir į ka­vi­nę kar­tais už­su­ka­me. Pi­ce­ri­jo­je šven­tė­me Vik­to­ri­jos gim­ta­die­nį. Jai su­ka­ko aš­tuo­nio­li­ka. Ne­il­gai te­ko Vik­to­ri­jai gy­ven­ti šia­me bu­te, ne vi­są mė­ne­sį, bet tai jai bu­vo tar­si star­tas į sa­va­ran­kiš­ką gy­ve­ni­mą. Tie­sa, lai­ki­nai, kol su­ras sa­vo būs­tą, ji gy­vens prie Glo­bos na­mų esan­čia­me at­ski­ra­me kam­ba­rė­ly­je“,  pa­sa­ko­ja L.Če­pu­lie­nė.

Kiek­vie­nas kas mė­ne­sį dar gau­na ir 15 eu­rų 20 cen­tų ki­šen­pi­ni­gių. Juos nau­do­ja sa­vo reik­mėms. Štai Ine­sa va­kar bu­vo kir­pyk­lo­je. Už sti­lin­gą kir­pi­mą su­mo­kė­jo 6 eu­rus ir plau­kų že­lės nu­si­pir­ko. Ir dar šiek tiek li­ko smul­kme­noms. Mer­gi­na ak­ty­vi, lan­ko Mu­zi­kos mo­kyk­lą, mo­ko­si gro­ti kan­klė­mis. Ji įsi­trau­ku­si į mo­kyk­los dra­mos bū­re­lį, šo­kių re­pe­ti­ci­jas. Vi­si šių na­mų gy­ven­to­jai tu­ri šiuo­lai­ki­nius mo­bi­liuo­sius te­le­fo­nus, ne vie­nas jam pats iš ki­šen­pi­ni­gių su­si­tau­pė.

Daugiau skaitykite: http://www.alytausnaujienos.lt/alytausnaujienos/paskutinionumeriostraipsniai/?nid=12602