Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Kas yra socialinis globėjas?

sveciavimasisSocialiniai globėjai – asmenys, išklausę globėjų ir įtėvių (GIMK) mokymus, pasirengę į savo šeimą priimti vieną ar keletą vaikų (iki 3 vaikų, išskyrus tuos atvejus, kai neišskiriami broliai ir (ar)  seserys), netekusių tėvų globos. Atsižvelgiant į tai, kad laikinosios globos tikslas yra grąžinti vaiką į šeimą, šiais vaikais socialinis globėjas rūpinsis iki tol, kol jie galės grįžti į savo šeimą arba, jei biologinėje šeimoje sunkumų išspręsti nepavyks, jiems bus siekiama surasti globėjų ar įtėvių šeimą. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.249, 3.253 ir 3.261 straipsnių pakeitimo įstatymu Nr. XII-1879, nuo 2017 m. sausio 1 d. vaiko laikinoji globa (rūpyba) gali trukti ne ilgiau kaip dvylika mėnesių. Laikinoji globa (rūpyba) socialinio globėjo šeimoje organizuojama siekiant užtikrinti be tėvų globos likusio vaiko teisių ir įstatymų ginamų interesų įgyvendinimą ir apsaugą, suteikiant vaikui tokias artimiausias šeimos gyvenimui sąlygas, kokių reikia jo fizinei, protinei, dvasinei, dorovinei bei socialinei raidai, ir tokią šeimos aplinką, kokios reikia jo gerovei. Socialinio globėjo namuose gali būti apgyvendinti vaikai nuo 0 iki 18 metų.