Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Ženklas, kad Projektą bendrai finansuoja Europos sąjunga

Projektas „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir vakarų Lietuvos regione“ Nr. 07-018-p-0001

Ženklas, kad Projektą bendrai finansuoja Europos sąjunga

Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos su partneriais nuo 2024 m. balandžio mėn. pradeda vykdyti projektą „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir vakarų Lietuvos regione“.

Projekto tikslas – teikti naujų formų bendruomenines paslaugas suaugusiems asmenims su proto ir/ar psichikos negalia, jų šeimoms (globėjams, rūpintojams) ir sudaryti sąlygas tikslinės grupės asmenims gauti individualias, jų poreikius atitinkančias paslaugas ir reikiamą pagalbą bendruomenėje.

Projekte suplanuotos veiklos:

Atvejo vadybos modelio taikymo tikslai:

 1. skatinti psichikos ir (ar) intelekto negalią turinčių asmenų savarankišką gyvenimą ir dalyvavimą bendruomenėje;
 2. skatinti alternatyvių institucinei globai paslaugų plėtrą bendruomenėje siekiant prevencijos patekimui į stacionarias socialines globos įstaigas;
 3. mažinti artimųjų, globojančių ir (ar) prižiūrinčių asmenis, turinčius psichikos ir (ar) intelekto negalią, patiriamą psichologinę, emocinę, fizinę naštą rūpinantis negalią turinčiuoju;
 4. užtikrinti valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų, teikiančių socialines, sveikatos priežiūros, teisines, švietimo ir kitas paslaugas, reikalingas asmenų individualių poreikių tenkinimui, veiklos koordinavimą ir skatinti jų bendradarbiavimą.

Asmenys dėl atvejo vadybininko paslaugų turi kreiptis į savo gyvenamosios vietos savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių.

Socialinių dirbtuvių paskirtis – didinti žmonių su intelekto ar psichosocialine negalia įsidarbinimo atviroje darbo rinkoje galimybes, ugdyti, lavinti ir palaikyti bendruosius ir specialiuosius darbinius įgūdžius, atliekant prasmingas darbinio užimtumo veiklas, nukreiptas į konkrečios prekės, produkto gamybą ar paslaugos atlikimą.

Partnerių, teikiančių socialinių dirbtuvių paslaugą, sąrašą galite rasti internete adresu https://pertvarka.lt/paslaugos/socialines-dirbtuves/

Lengvai suprantama kalba yra toks rašymo ar kalbėjimo būdas, kai kalba yra pritaikoma prie specialiųjų tam tikrų visuomenės grupių poreikių. Tai ypač aktualu žmonėms su intelekto negalia. Taip pat aktualu senyvo amžiaus žmonėms, sergantiems Alzhaimeriu ar turintiems kitų kognityvinių sutrikimų, besimokantiems lietuvių kalbos ar patyrusiems ilgalaikę socialinę atskirtį, o taip pat lengvai suprantama kalba praverčia ir asmenims su klausos negalia. Teksto specifika yra paremta psicholingvistiniais tyrimais ir apima ne tik tekstą, bet ir struktūrą.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu bus siekiama informaciją asmenims su intelekto negalia pateikti jiems prieinamu bendravimo būdu – lengvai suprantama kalba.

Pagalbos priimant sprendimus (toliau – PPS) specialistų tikslas – stiprinti asmens gebėjimus pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus siekiant savarankiško gyvenimo ir dalyvavimo visose gyvenimo srityse. Tam, kad asmuo su negalia galėtų savarankiškai priimti sprendimą, jam, atsižvelgiant į asmens individualius poreikius, reikalinga pagalba, kuri leistų savarankiškai priimti sprendimą. Pavyzdžiui, lengvai suprantama kalba paaiškinti klausimo esmę, naudoti alternatyvius bendravimo būdus su asmeniu, kuris bendrauja neverbaliniu būdu.

PPS specialistai organizuos ir teiks asmenims su intelekto ir (ar) psichikos negalia bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas. Priskirtos funkcijos:

1.    Informavimas – kliento ir jo artimųjų rato informavimas, tarpžinybinio bendradarbiavimo tinklo kūrimas, siekiant paprastesnio susisiekimo su poreikį vertinančiomis ir socialines paslaugas organizuojančiomis bei teikiančiomis įstaigomis.

2.    Konsultavimas ir socialinis darbas – kliento poreikių įvertinimas, sunkumų įvardijimas bei tikslų jiems spręsti nustatymas. Individualaus pagalbos sprendimų priėmime plano sudarymas, plano siekinių vertinimo periodiškumo nustatymas. Artimų pagalbininkų rato sudarymas, akcentuojant asmenis, turinčius daug įtakos klientui. Konsultacijos ir bendradarbiavimas su psichikos sveikatos priežiūros specialistais ir kitais specialistais, padedant klientui priimti asmeninius sprendimus sveikatos, socialinio dalyvavimo, asmeninių turtinių bei asmeninių neturtinių santykių srityse.

3.    Alternatyvus komunikavimas – klientui alternatyvių komunikacijos priemonių naudojimas, siekiant išsiaiškinti asmenų su negalia poreikius, padėti išreikšti jų valią; klientui aktualios informacijos lengvai suprantamu formatu rengimas ir platinimas.

4.    dalyvavimas bylų dėl fizinio asmens pripažinimo ribotai veiksniu tam tikroje srityje nagrinėjime;

 

Asmenys, kuriems reikia pagalbos priimant sprendimus, kviečiami kreiptis į savo regiono tinklaveikos specialistą pagal savo gyvenamosios vietos regioną. Specialistų sąrašą galite rasti čia: https://pertvarka.lt/kontaktai/

Įgyvendinant Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją, ypatingą dėmesį skiriant JT Neįgaliųjų teisių konvencijos 12 straipsnio „Lygybė prieš įstatymą“ nuostatų įgyvendinimui, Agentūra parengė veiksnumo apribojimo prevencijos modelį ir jo įgyvendinimo veiksmų planą, kurio rezultatai bus panaudoti įvedant naują veiksnumo apribojimo prevencijos paslaugą. SADM duomenimis, 2020 m. pabaigoje ministerijai pavaldžiose socialinės globos įstaigose gyveno 1805 asmenys, kuriems apribotas veiksnumas, šie asmenys sudarė 27 proc. visų globos įstaigų gyventojų.

Veiksnumo apribojimo prevencijos specialistai, bendradarbiaudami su PPS specialistais ir socialiniais darbuotojais, sieks laiku identifikuoti atvejus, kurių metu galimi negalią turinčių asmenų teisių pažeidimai inicijavus / ketinant apriboti asmenų teisinį veiksnumą. Savalaikis identifikavimas galimas tuomet, kai savivaldybės administracija, gavusi asmenų, nurodytų Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.10 straipsnio 4 dalyje, ar teismo rašytinį prašymą ar pareiškimą dėl fizinio asmens pripažinimo neveiksniu tam tikroje srityje ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje, paveda socialiniam darbuotojui įvertinti asmens gebėjimą pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus savarankiškai ar naudojantis pagalba konkrečioje srityje (-yse) ir parengti išvadą.

Vykdomos funkcijos:

 1. bendradarbiauja su savivaldybių administracijomis ir socialiniais darbuotojais, siekdami, kad minėti atvejai būtų nukreipiami vertinti per pagalbos priimant sprendimus perspektyvą ir kad asmuo gautų profesionalią pagalbą;
 2. dalyvauja bylų dėl fizinio asmens pripažinimo ribotai veiksniu tam tikroje srityje nagrinėjime;
 3. koordinuoja prašymų dėl fizinio asmens pripažinimo ribotai veiksniu atvejus, nukreipdami juos PPS specialistams, siekiant parinkti asmeniui efektyviausią pagalbos priimant sprendimus ar teisinės pagalbos prieigą.

Teisinės pagalbos organizavimas ir teikimas būtinas darbui su civilinėmis bylomis padedant asmenims užtikrinti ar atstatyti teisinį veiksnumą. Paslaugą teiks profesionalūs advokatai. Kiek bus bylų, kuriose bus reikalingos teisinės pagalbos paslaugos, nėra žinoma. Teisinės konsultacijos bus teikiamos pagal poreikį.

Tinklaveika yra neatsiejama priemonė, suteikianti galimybę efektyviai įgyvendinti žmonių su negalia globos deinstitucionalizacijos tikslus.

Numatyta Agentūroje įdarbinti 10 tinklaveikos specialistų, kurie vykdys šias funkcijas:

 1. palaikys ryšį tarp socialinių paslaugų srities specialistų, asmenų su intelekto ir (ar) psichikos negalia, jų šeimų (globėjų, rūpintojų);
 2. koordinuos atvejo vadybos ir socialinių dirbtuvių veiklas regionuose;
 3. teiks metodinę pagalbą savivaldybėms ir socialiniams partneriams dėl paslaugų plėtros asmenims su negalia;
 4. teiks ekspertinę pagalbą, analizuos kylančius iššūkius ir teiks siūlymus dėl Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų regioninių žemėlapių įgyvendinimo;
 5. skatins bendradarbiavimą ir sąveiką tarp visų subjektų, dalyvaujančių pertvarkos procese.

Tinklaveikos veiklos padės palaikyti nuolatinį bendravimą ir bendradarbiavimą tarp visų pertvarkoje dalyvaujančių subjektų, įgalins prisitaikyti prie skirtingų intelekto ir (ar) psichikos negalią turinčių asmenų poreikių. Tinklaveikos specialistų sąrašą galite rasti čia: https://pertvarka.lt/kontaktai/

Remiantis LR socialinių paslaugų įstatymo 201 str. 2 dalimi, socialinių paslaugų srities darbuotojai socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka nuolat tobulina profesinę kompetenciją: ne mažiau kaip 16 akad. val. per kalendorinius metus dalyvauja mokymuose ir 16 akad. val. supervizijose.

Numatyta Agentūroje įdarbinti 4 konsultantus-metodininkus, kurie vykdys šias funkcijas:

 1. teiks metodinę pagalbą pertvarkos procese dalyvaujantiems subjektams;
 2. gilinsis į atskirus atvejus, teiks metodinę pagalbą dėl šių atvejų sprendimo;
 3. konsultuos pertvarkos procese dalyvaujančius subjektus dėl naujų formų bendruomeninių paslaugų teikimo neįgaliems suaugusiems asmenims su proto ir (ar) psichikos negalia, atsižvelgiant į šios tikslinės grupės galimybes ir poreikius.

Planuojami rezultatai

 • Planuojama, kad projekto paslaugas gaus 1827 asmenys su proto ir (ar) psichikos negalia, iš jų:
 • Atvejo vadybos paslaugas gaus 1215 asmenų su proto ir (ar) psichikos negalia, savivaldybių administracijose bus sukurti 60,5 atvejo vadybininkų etatai;
 • Socialinių dirbtuvių paslaugas gaus 420 asmenų su proto ir (ar) psichikos negalia, savo veiklą vykdys 39 socialinės dirbtuvės;
 • Pagalbininko priimant sprendimus paslaugas gaus 620 asmenų su proto ir (ar) psichikos negalia;

Kadangi vienas asmuo gali gauti kelias Projekto paslaugas, todėl suminis paslaugų gavėjų skaičius nesutampa su Projekte planuojamų naudą gavusių asmenų skaičiumi.

 • Tikimasi, kad veiksnumo apribojimo specialistai per projekto įgyvendinimą prisidės prie ne mažiau kaip 40 sėkmingų bylų dėl fizinio asmens pripažinimo ribotai veiksniu tam tikroje srityje nagrinėjimo atvejų.
 • Į lengvai suprantamą kalbą asmenims su proto ir (ar) psichikos negalia bus išversta ir patikrinta virš 50 tūkst. lapų teksto, parengto lengvai suprantama kalba.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2024–2029 m.

Projektas finansuojamas 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos lėšomis.

Projekto įgyvendinimui skirta 40 133 151,29 eurų.

Projektas bus įgyvendinamas visoje Lietuvos teritorijoje.