Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

TARNYBA ŠIEMET JAU APLANKĖ DAUGIAU NEI PUSĘ GLOBOJAMŲ (RŪPINAMŲ) VAIKŲ LIETUVOJE

ben-wicks-1118947-unsplashValstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie SADM (toliau – Tarnyba) įpareigota teisės aktų organizuoja vaiko globos (rūpybos) savivaldybėse priežiūrą, lanko visus globojamus (rūpinamus) vaikus šeimose, šeimynose, globos centruose, vaikų globos institucijose. Nuolatinės globos peržiūra atliekama ne rečiau kaip 1 kartą per kalendorinius metus, esant poreikiui, gali būti atliekama dažniau. Šiais metais Tarnybos teritoriniai skyriai jau atliko 3535 globos (rūpybos) peržiūras, o tai sudaro 58 proc. visų privalomų atlikti globos (rūpybos) peržiūrų per metus.

Vilniaus miesto vaiko teisių apsaugos skyrius atliko 17 proc. globos (rūpybos) peržiūrų privalomų atlikti per metus, Vilniaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius atliko 46 proc. globos (rūpybos) peržiūrų, Kauno miesto vaiko teisių apsaugos skyrius – 74 proc., Kauno apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius – 58 proc., Klaipėdos apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius – 26 proc., Šiaulių apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius – 62 proc., Panevėžio apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius – 75 proc., Utenos apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius – 87 proc., Telšių apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius – 60 proc., Tauragės apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius – 48 proc., Alytaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius – 96 proc., Marijampolės apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius – 99 proc.

Vaiko teisių konvencijoje nustatyta, kad vaikas, kuris laikinai arba visam laikui yra netekęs savo šeimos aplinkos arba kuris dėl savo interesų negali toje aplinkoje būti, turi teisę į ypatingą valstybės teikiamą apsaugą ir paramą. Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatyta, kad vaiko globos (rūpybos) tikslas – užtikrinti vaiko auklėjimą ir priežiūrą aplinkoje, kurioje jis galėtų saugiai tinkamai augti, vystytis ir tobulėti.

Tarnyba organizuoja ir laikinosios, ir nuolatinės globos (rūpybos) peržiūras. Jų metu lankomi vaikai, globojami šeimose, šeimynose, globos centruose, vaikų globos institucijose ir jų metu išklausoma vaiko nuomonė.

Nepriklausomai nuo vaiko globos (rūpybos) rūšies ir formos, Tarnybos teritorinis skyrius vykdydamas vaiko laikinosios ar nuolatinės globos (rūpybos) priežiūrą aplanko globojamą (rūpinamą) vaiką bei surašo globojamo (rūpinamo) vaiko aplankymo aktą. Kiekvieno vaiko globos (rūpybos) atvejis yra skirtingas, todėl kiekvienu atveju globos (rūpybos) peržiūrai skiriamas individualus dėmesys, siekiant išklausyti vaiko nuomonę, įvertinti, ar globėjas (rūpintojas) tinkamai vykdo įstatymo jam pavestas pareigas.

Nustačius vaiko laikinąją globą (rūpybą), Tarnybos teritorinis skyrius pirmą kartą aplanko globojamą (rūpinamą) vaiką, ne vėliau kaip po mėnesio nuo laikinosios globos (rūpybos) nustatymo, kitus kartus – pagal poreikį, bet ne rečiau kaip 2 kartus per metus nuo vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymo. Nuolatinės globos (rūpybos) atvejais, teisės aktai reglamentuoja, jog globojamas (rūpinamas) vaikas pirmą kartą aplankomas ne vėliau kaip po 3 mėnesių nuo nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo, kitus kartus – pagal poreikį, bet ne rečiau kaip 2 kartus per pirmus nuolatinės globos (rūpybos) metus, o antrais ir paskesniais vaiko nuolatinės globos (rūpybos) metais – ne rečiau kaip kartą per metus.

Tarnybos teritorinis skyrius, atlikdamas globos (rūpybos) peržiūrą, kiekvienu atveju dėl papildomos informacijos apie globojamą (rūpinamą) vaiką turi teisę kreiptis į švietimo ir ugdymo įstaigas, sveikatos priežiūros įstaigas, gauti kitą, su globojamu (rūpinamu) vaiku ir jo globėjo (rūpintojo) tinkamu pareigų vykdymu susijusią informaciją.

Tarnybos teritorinis skyrius, vykdymas globos (rūpybos) peržiūrą ir aplankydamas globojamą (rūpinamą) vaiką,

1. išsiaiškina, kaip vykdomos vaiko globėjo (rūpintojo) pareigos.

2. susitinka su vaiku, pabendrauja su juo be apribojimų, išklauso vaiko nuomonę apie globos (rūpybos) sąlygas, jo santykius su globėju (rūpintoju), atvejo vadybininku.

3. išklauso vaiko globėjo (rūpintojo) nuomonę apie globos (rūpybos) vykdymą, jo santykius su vaiku ir jo tėvais ar artimaisiais giminaičiais, kitais giminaičiais, su kuriais globojamas (rūpinamas) vaikas susijęs emociniais ryšiais, atvejo vadybininku, išsiaiškinama, kokios pagalbos reikia globėjui (rūpintojui).

4. įvertina, kaip globėjas (rūpintojas) rūpinasi vaiko saugumu, jo sveikata ir mokymusi, kam naudoja globos (rūpybos) išmoką.

5. įvertina kartu su vaiko globėju (rūpintoju) gyvenančių kitų asmenų santykį su globojamu (rūpinamu) vaiku.

Tarnybos teritorinio skyriaus specialistai po globojamo (rūpinamo) vaiko aplankymo parengia išvadas dėl globos (rūpybos) peržiūros. Jose atsispindi aktuali informacija apie globojamą (rūpinamą) vaiką, jo nuomonę, apie globėjo (rūpintojo) pareigų vykdymą, globėjo (rūpintojo) ir globotinio (rūpintinio) tarpusavio santykius.

Tarnybos teritorinis skyrius nustatęs, kad globėjui (rūpintojui) reikalinga pagalba ar paslaugos, suteikia informaciją apie jo gyvenamosios savivaldybės teritorijoje veikiantį globos centrą ir jame teikiamas paslaugas globėjams (rūpintojams). Tarnybos teritorinis skyrius taip pat informuoja globos centrą ir savivaldybės administraciją dėl paslaugų globėjui (rūpintojui) inicijavimo. Daugiau informacijos apie globos centrus, juose teikiamą pagalbą, kontaktus galite rasti svetainėje www.globoscentrai.lt

Tarnybos teritorinis skyrius, nustatęs, kad nuolatinis globėjas (rūpintojas) netinkamai vykdo įstatymu jam pavestas globėjo (rūpintojo) pareigas, nedelsiant vertina grėsmės vaikui lygį, esant poreikiui užtikrinti vaiko saugumą, paima jį iš globėjų (rūpintojų) ir užtikrina saugią vaikui aplinką. Tarnybos teritorinis skyrius nedelsiant kreipiasi į teismą dėl globėjo (rūpintojo) nušalinimo dėl netinkamo pareigų vykdymo ir dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo dėl gyvenamosios vietos nustatymo ir nuolatinio globėjo (rūpintojo) paskyrimo iki bylos dėl globėjo (rūpintojo) nušalinimo ir kito globėjo (rūpintojo) paskyrimo.