Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

UŽUOVĖJA VAIKUI – LAIKINOJE ŠEIMOJE

budintys_globejai_img9696132016 m. bu­vo pra­dė­tas dieg­ti bu­din­čio glo­bo­to­jo ins­ti­tu­tas. Per šį lai­ko­tar­pį BĮ Klai­pė­dos mies­to šei­mos ir vai­ko ge­ro­vės cent­re bu­vo pa­reng­ta 20 as­me­nų, šiuo me­tu tar­pu­sa­vio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir pa­slau­gų tei­ki­mo su­tar­tis pa­si­ra­šy­ta su 3 bu­din­čiais glo­bo­to­jais.

Rei­ka­la­vi­mai neat­bai­do

Klai­pė­dos mies­to šei­mos ir vai­ko ge­ro­vės cent­ro (Glo­bos cent­ro) so­cia­li­nės dar­buo­to­jos Lau­ra Lu­kaus­kie­nė, Ra­min­ta Va­lei­šai­tė, Vio­le­ta Za­ka­to­vie­nė ir Ing­ri­da Vai­no­rie­nė pa­sa­ko­jo, kad no­rin­tiesiems tap­ti bu­din­čiais glo­bo­to­jais, taip kaip ir glo­bė­jais (rū­pin­to­jais) ar įtė­viais, pri­va­loma griež­ta at­ran­ka: pri­sta­ty­ti rei­kia­mus do­ku­men­tus, da­ly­vau­ti mo­ky­muo­se. At­sa­kin­gą spren­di­mą re­ko­men­duo­ja­ma priim­ti vi­sai šei­mai, pa­gei­dau­ja­ma, kad mo­ky­mus lan­ky­tų ir su­tuok­ti­nis. Net bio­lo­gi­niai vai­kai tu­ri bū­ti pa­ruoš­ti lai­ki­nai į šei­mą prii­ma­mų vai­kų kai­tai. „No­rint tap­ti bu­din­čiu glo­bo­to­ju, pir­miau­sia rei­kia pasitikrinti sveikatą me­di­ci­ni­nėje ko­mi­si­joje ir pri­sta­ty­ti pa­žy­mą, nes su kai ku­rio­mis li­gų diag­no­zė­mis ne­ga­li­ma im­tis šių pa­rei­gų. Po to sa­vi­val­dy­bė­je rei­kia pa­ra­šy­ti pra­šy­mą, pa­teik­ti vy­res­nių nei 16 me­tų šei­mos na­rių su­ti­ki­mą ir as­mens do­ku­men­tus – vi­sa tai per­žiū­ri Vals­ty­bės vai­ko tei­sių ap­sau­gos ir įvai­ki­ni­mo tar­ny­bos te­ri­to­ri­nis sky­rius. Tar­ny­bos spe­cia­lis­tai pa­tik­ri­na, ar žmo­gus ne­tu­ri teis­tu­mo, ad­mi­nist­ra­ci­nių nuo­bau­dų, pri­rei­kus pa­pra­šo ir ki­tų do­ku­men­tų. Jei tar­ny­ba at­li­kus pir­mi­nę at­ran­ką prii­ma tei­gia­mą spren­di­mą, vi­si šie do­ku­men­tai pa­sie­kia mus“, – apie pir­mą­jį at­ran­kos eta­pą pa­sa­ko­jo I.Vai­no­rie­nė. At­rink­ti kan­di­da­tai da­ly­vau­ja in­te­rak­ty­viuo­se mo­ky­muo­se, ku­riuose ga­li iš­ban­dy­ti įvai­rius amp­lua: tė­vų, glo­bė­jų, vai­ko. Tai lei­džia pa­si­tik­rin­ti, ar bu­din­čio glo­bo­to­jo pa­rei­gos bū­tų tin­ka­mos. „Ke­lias yra su­dė­tin­gas. Mo­ky­mai bu­din­tiems glo­bo­to­jams vyks­ta tris mė­ne­sius, o sie­kian­tiems tap­ti glo­bė­jais (rū­pin­to­jais) ir įvai­kin­to­jais mo­ky­mai trun­ka du mė­ne­sius. Bu­din­tys glo­bo­to­jai pri­va­lo iš­klau­sy­ti ne tik pa­grin­di­nius glo­bė­jų (rū­pin­to­jų) ir įvai­kin­to­jų mo­ky­mus, bet ir spe­cia­li­zuo­tus. Už­duo­da­me na­mų dar­bus, vyks­ta in­di­vi­dua­lūs po­kal­biai šei­mų na­muo­se. Mo­ky­mų me­tu žmo­nės ga­li pa­si­ma­tuo­ti „bu­din­čio glo­bo­to­jo“ „kos­tiu­mą“ ir sa­ve įsi­ver­tin­ti“, – ant­ri­no V.Za­ka­to­vie­nė. Spe­cia­lis­tės pa­ste­bė­jo, kad kai ku­rie no­rin­tieji tap­ti bu­din­čiais glo­bo­to­jais, bai­gę mo­ky­mus, nu­spren­džia, kad nė­ra pa­si­ren­gę šiam su­dė­tin­gam dar­bui. So­cia­li­nės dar­buo­to­jos ma­no, kad ge­riau nu­si­vil­ti besimo­kant, nei ta­da, kai į šei­mą pa­puo­la kri­zi­nę si­tua­ci­ją pa­ti­rian­tis vai­kas.

Dir­ba trys glo­bo­to­jai

Šiuo me­tu Glo­bos cent­ras yra pa­si­ra­šęs tar­pu­sa­vio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir pa­slau­gų tei­ki­mo su­tar­tis su tri­mis bu­din­čio­mis glo­bo­to­jo­mis, ku­rios pri­žiū­ri vai­kus nuo gi­mi­mo iki pil­na­me­tys­tės. Mo­te­rys vai­kus prii­ma pa­gal jų am­žių. Kaip pa­sa­ko­jo R.Va­lei­šai­tė, vie­na bu­din­ti glo­bo­to­ja dir­ba su kū­di­kiais iki vie­ne­rių me­tų. Jai pui­kiai se­ka­si su­si­tvar­ky­ti su šio­mis ne­leng­vo­mis pa­rei­go­mis – mo­te­ris jau pri­žiū­rė­jo ne vie­ną kū­di­kį. Ki­ta bu­din­ti glo­bo­to­ja rū­pi­na­si vai­kais iki 9 me­tų. Šiai mo­te­riai – tai nau­jas star­tas, bet ji neiš­si­gan­do at­sa­ko­my­bės: tu­ri daug ži­nių, nuo­lat kon­sul­tuo­ja­si. Tre­čio­ji bu­din­ti glo­bė­ja dir­ba dau­giau nei me­tus. Jos šei­mo­je bu­vo ap­gy­ven­din­ta ke­le­tą įvai­raus am­žiaus vai­kų. Pa­sak spe­cia­lis­čių, pa­ren­kant glo­bė­jus at­si­žvel­gia­ma į abie­jų pu­sių po­rei­kius: bu­din­čio glo­bo­to­jo ir jo šei­mos bei lai­ki­nai ap­gy­ven­di­na­mo vai­ko. Bu­din­tis glo­bo­to­jas kar­tu su spe­cia­lis­tais prii­ma spren­di­mą, ko­kio am­žiaus vai­kus jie ga­lė­tų pri­žiū­rė­ti iki to lai­ko, kol iš­si­spręs kri­zi­nė si­tua­ci­ja vai­ko bio­lo­gi­nė­je šei­mo­je. Pa­vyz­džiui, kaip paaiš­ki­no spe­cia­lis­tės, ne kiek­vie­nas su­ge­bė­tų ras­ti bend­rą kal­bą su paaug­liu.

At­liep­ti vai­ko po­rei­kius

Per dve­jus me­tus bu­din­čių glo­bo­to­jų šei­mo­se bu­vo ap­gy­ven­din­ta 11 vai­kų nuo gi­mi­mo iki 12 me­tų. Jie bu­din­čio glo­bo­to­jo šei­mo­je vi­du­ti­niš­kai pra­lei­džia apie ke­tu­ris mė­ne­sius. Net­ru­kus pra­si­dė­sian­čiuo­se glo­bė­jų (rū­pin­to­jų) ir įvai­kin­to­jų mo­ky­muo­se da­ly­vaus ir dvi šei­mos, ku­rios no­ri tap­ti bu­din­čiais glo­bo­to­jais. „Mo­ky­mų bei in­di­vi­dua­lių su­si­ti­ki­mų me­tu ste­bi­me ir at­si­žvel­gia­me į tam tik­rus mo­ky­mų da­ly­vių ge­bė­ji­mus: glo­bo­to­jas tu­ri at­liep­ti vai­ko po­rei­kius, su­for­muo­ti sau­gų ry­šį su vai­ku, pa­ro­dy­ti tin­ka­mą šei­mos mo­de­lį“, – paaiš­ki­no I.Vai­no­rie­nė V.Za­ka­to­vie­nė ant­ri­no, kad dė­me­sys taip pat yra ski­ria­mas gy­ve­ni­mo ir bui­ties są­ly­goms, pa­vyz­džiui, kad vai­kas tu­rė­tų at­ski­rą kam­ba­rį ar pri­va­čią erd­vę. As­mens fi­nan­si­nė si­tua­ci­ją įta­kos ver­ti­ni­mui ne­tu­ri, nes bu­din­čiam glo­bo­to­jui at­ly­gis už vai­ko prie­žiū­rą bei iš­lai­ky­mą yra mo­ka­mas tei­sės ak­tų nu­sta­ty­ta tvar­ka. No­rin­čiuosius dau­giau su­ži­no­ti apie glo­bą (rū­py­bą), įvai­ki­ni­mą bei bu­din­čio glo­bo­to­jo veik­lą, kvie­čia­me at­vyk­ti į BĮ Klai­pė­dos mies­to šei­mos ir vai­ko ge­ro­vės cent­rą, įsi­kū­ru­sį Klai­pė­do­je, Deb­re­ce­no g. 48, su­si­siek­ti te­le­fo­nais 8 630 04 381, 8 661 98 788 ar­ba e. pa­štu vkc.globa@gmail.com. In­for­ma­ci­ja tei­kia­ma ir in­ter­ne­ti­nė­se sve­tai­nė­se www.ge­ro­ves­cent­ras.lt, www.glo­bos­cent­rai.lt.

Laikraščio „Klaipėda” inf.