Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Apgyvendinimas su parama: kviečiame susipažinti su paslaugos teikimo metodikos aprašo projektu ir teikti pastabas

namieKviečiame susipažinti su institucinės globos pertvarkos ekspertų parengtu Apgyvendinimo su parama suaugusiems asmenims su (psichikos ir/ar proto) negalia paslaugų teikimo metodikos aprašo projektu ir teikti savo pastabas. Jūsų nuomonių, vertinimų, kuriems aspektams pritariate, o kur matote galimus tobulinimus, laukiame diskusijų forume. Dalyvaujant diskusijų forume pirmiausia kviečiame užsiregistruoti.

Apgyvendinimo su parama metodikos projektas

Apgyvendinimo su parama suaugusiems asmenims su negalia paslauga – tai asmens su negalia ilgalaikis apgyvendinimas namų aplinkoje atsižvelgiant į individualius asmens poreikius, teikiant socialines paslaugas gyvenamoje vietoje ir bendruomenėje (apimant individualią atvejo vadybininko pagalbą), siekiant kompensuoti, atkurti, ugdyti, palaikyti ir plėtoti socialinius ir savarankiško gyvenimo įgūdžius, bei skatinant siekti didesnio savarankiškumo.

Paslauga yra trijų tipų, kuomet, atsižvelgiant į kiekvieno asmens galimybes ir individualius poreikius, asmeniui teikiama skirtingo intensyvumo pagalba, sudarant sąlygas jam, gyvenant namų aplinkoje, savarankiškai tvarkyti asmeninį ir socialinį gyvenimą, suteikiant paslaugas apgyvendinimo vietoje ir bendruomenėje, kurios leistų žmogui kompensuoti, atkurti, ugdyti ir palaikyti socialinius ir savarankiško gyvenimo įgūdžius, skatintų juos siekti didesnio savarankiškumo.

I tipo apgyvendinimo su parama paslauga savo sudėtimi labiausiai būtų artima šiuo metu Lietuvoje intensyviai besikuriantiems grupinio gyvenimo namams (GGN). II tipo – smarkiai patobulintas savarankiško gyvenimo namų  (SGN) modelis, III tipo – apsaugoto būsto (AB) atitikmuo.

I tipo apgyvendinimo su parama paslauga gali būti teikiama kartu su II tipo ir (ar) III tipo apgyvendinimo su parama paslaugomis neviršijant 10 paslaugų gavėjų skaičiaus, kurie vienu metu gyvena viename pastate.

„Jei grupinio gyvenimo namuose gyvenančio žmogaus savarankiškumo lygis pablogėtų, jam būtų teikiamos  specializuotos slaugos ir socialinės globos paslaugos šias paslaugas teikiančioje įstaigoje. Tačiau – tai nauja ir labai svarbu – savarankiškumo lygiui padidėjus, žmogui nebereiktų kraustytis į kitas gyvenamąsias patalpas. Jis liktų ir toliau gyventi (jei pageidauja) jam įprastoje aplinkoje, tik gautų jau kitokio intensyvumo ir pobūdžio II arba III tipo apgyvendinimo su parama paslaugas“, – paaiškina institucinės globos pertvarkos ekspertė Lina Gulbinė.

I tipo apgyvendinimo su parama paslauga

I tipo apgyvendinimo su parama paslauga – tai socialinės globos  paslauga, kurioje namų aplinkoje ir gaudami nuolatinę specialistų pagalbą gyvena iki 10 nesavarankiškų neįgalių suaugusių asmenų. GGN gyventojai gauna būtinas paslaugas šiuose namuose ir naudojasi kitomis bendruomeninėmis paslaugomis, kurių tikslas atkurti ir ugdyti socialinius ir savarankiško gyvenimo įgūdžius. GGN  pagal savo pobūdį yra priskirtini bendruomeninėms paslaugoms.

GGN paslaugų gavėjai yra suaugę asmenys, turintys psichikos ir (ar) proto negalią. Šiems asmenims dėl įgūdžių stokos nepakanka priminimo ar paraginimo atlikti savęs apsitarnavimo ar kitokius veiksmus, dėl to jiems reikalinga nuolatinė priežiūra ir pagalba atliekant veiksmus kartu. Todėl paslaugos skiriamos asmenims su negalia, kuriems nustatytas asmens savarankiškumo lygis – nesavarankiškas, ir nustatytas poreikis gauti dalinę fizinę pagalbą (pagalba darant), t.y.  ranka rankon tam tikruose žingsniuose, bet ne nuolat, bei kuriems reikia pagalbos atliekant tam tikrus, bet ne visus veiksmus.

II tipo apgyvendinimo su parama paslauga

II tipo apgyvendinimo su parama paslauga yra socialinės priežiūros su apgyvendinimu paslauga, teikiama iki 10 iš dalies nesavarankiškų suaugusių asmenų su (psichikos ir/ar proto) negalia. SGN sudaromos sąlygos asmenims su negalia savarankiškai tvarkyti asmeninį ir socialinį gyvenimą, skatinant, ugdant ir palaikant jų socialinius ir savarankiško gyvenimo įgūdžius, pagal turimus gebėjimus ir (ar) teikiant nežymią pagalbą, kad būtų kompensuojami prarasti (neturimi) savarankiško gyvenimo gebėjimai. SGN gyventojams dėl įgūdžių stokos pakanka priminimo ar paraginimo atlikti savęs apsitarnavimo ar kitokius veiksmus, dėl to jiems reikalinga dalinė priežiūra ir pagalba atliekant veiksmus ir  paslaugos skiriamos asmenims su negalia, kuriems nustatytas asmens savarankiškumo lygis – iš dalies savarankiškas, ir nustatytas poreikis gauti pagalbą žodžiu ir (ar) paraginimą gestu, kuris apima sprendimo modeliavimą, vizualinius priminimus, paskatinimus,  veiklos žingsnių pakartojimą.

SGN paslaugos apima bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas, kurios teikiamos apgyvendinimo vietoje bei bendradarbiavimą su socialinių (socialinė reabilitacija, dienos užimtumas, profesinė reabilitacija, atvejo vadybininku, kt.) bei kitų paslaugų (sveikatos priežiūros, teisinės, kt.) teikėjais bendruomenėje. Siekiama, kad žmogus, gyvendamas ir gaudamas II tipo apgyvendinimo su parama paslaugas, visas paslaugas, susijusias su jo darbu ar dienos užimtumu, gautų bendruomenėje. Jei GGN darbuotojai dirba ir budi visą parą, SGN paslaugos gavėjams turi būti užtikrinta galimybė (pasiūlant jiems veikiančią ryšio priemonę (telefoną ar kitokią)), bet kuriuo paros metu susisiekti su darbuotoju, nors darbuotojų fiziškai visą parą SGN gali ir nebūti. SGN darbuotojai šią funkciją gali atlikti dirbdami pasyviuoju budėjimo režimu namie.

Tos SGN socialinės paslaugos, kurios yra teikiamos asmeniui jo gyvenamoje vietoje, nuo GGN skiriasi savo intensyvumu bei kitokiu darbuotojo elgesiu, kuris SGN daugiau pasižymi paraginimais žodžiu/gestu/stebėsena, sprendimų modeliavimu, vizualiniais priminimais, paskatinimais, veiklos žingsnių pakartojimu, patikrinimais ir paraginimais užduodant klausimus žodžiu, o ne teikiant fizinę pagalbą kaip GGN.

III tipo apgyvendinimo su parama paslauga

III tipo – arba apsaugoto būsto – apgyvendinimo su parama paslauga apima socialinės priežiūros paslaugą ir gyvenamosios vietos suteikimą (jei žmogus neturi savo) bendruomenėje.

Viename būste apgyvendinama iki 4 dalinai savarankiškų suaugusiųjų su negalia, derinant tai su individualia atvejo vadybininko (socialinio darbuotojo) pagalba ir kitomis paslaugomis bendruomenėje, padedančiomis plėtoti ir palaikyti šių žmonių socialinius ir savarankiško gyvenimo įgūdžius, siekiant visiško jų savarankiškumo.

Apsaugoto būsto paslaugos atveju žmonės patys tvarkosi, apsiperka, gamina maistą, lankosi dienos centruose, užimtumo tarnybose, poliklinikose, kultūriniuose renginiuose. Atvejo vadybininkas pataria ir palaiko žmones, padėdamas ugdyti jų savarankiškumą, skatindamas jų socialinę reabilitaciją, padėdamas atkurti prarastus socialinius ryšius ir kurti naujus. Atvejo vadybininkas stebi ar žmogaus būklė yra stabili, ar jis vartoja gydytojo nurodytus medikamentus, kaip dažnai jam reikalinga pagalba organizuojantis ir tvarkantis reikalus įvairiose institucijose. Jis taip pat padeda žmonėms planuoti savo finansus ir pajamas.

2018 m. gegužės 30 d. – birželio 15 d. pasirašytos 4 paslaugų teikimo sutartys su Šiaulių miesto savivaldybės globos namais ir Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija dėl apsaugoto būsto paslaugos teikimo Vilniaus, Utenos, Šiaulių ir Tauragės regionuose.

„Paslaugą pradėjome teikti 20 žmonių. Tai darbingo amžiaus suaugusieji su psichikos negalia (nuo 18 iki 65 metų, kuriems netektas darbingumas nustatytas dėl psichikos sutrikimų). Šiems žmonėms reikia labai mažai fizinės pagalbos, tačiau ypač svarbi pagalba žodžiu, paraginant, atliekant stebėseną, kad jie galėtų gyventi bendruomenėje, savarankiškai, tobulėti, lavintis, dirbti“, – pasakoja institucinės globos pertvarkos ekspertė Lina Gulbinė. Paslaugą žmonės gaus 16 mėnesių.