Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Dienos užimtumo paslaugos vaikams, įskaitant negalią turinčius vaikus: laukiame Jūsų nuomonės

vaiku dienos centrasInstitucinės globos pertvarkos ekspertai parengė Dienos užimtumo paslaugų vaikams (ir vaikams, turintiems negalią) veiklos aprašo projektą. Kviečiame susipažinti ir teikti savo pastebėjimus, kuriems aspektams pritariate, o kuriuos siūlytumėte tobulinti. Jūsų nuomonių laukiame diskusijų forume. Norint diskutuoti forume, pirmiausia kviečiame užsiregistruoti.

Dienos užimtumo paslaugų vaikams (ir vaikams, turintiems negalią) veiklos aprašo projektas

„Paslauga siekiama suteikti įvairiapusę socialinę ir ugdomąją pagalbą vaikams ir jų šeimoms, padėti atpažinti ir ugdant leisti išsiskleisti vaikų gabumams, padėti pažinti save, atstatyti ir sustiprinti šeimų funkcijas, siekiant užtikrinti vaikų gerovę, padėti vaikų tėvams derinti darbo ir šeimos įsipareigojimus, įsitvirtinti bei išsilaikyti darbo rinkoje“, – sako ekspertė Lina Gulbinė.

Aprašo projekte nustatoma, kad dienos užimtumo paslauga teikiama už paslaugos organizavimą atsakingos savivaldybės teritorijoje gyvenantiems 6-18 metų vaikams ir 6-21 metų vaikams, turintiems negalią. Prioritetas gauti paslaugą yra teikiamas vaikams, kurie (arba kurių šeimos) patiria riziką ir socialinę atskirtį, turi negalią, stokoja socialinių įgūdžių, turi rekomendacijų gauti šias paslaugas iš mokyklų socialinių pedagogų, socialinių darbuotojų, policijos, vaiko teisių apsaugos specialistų.

Paslauga teikiama laikantis orientacijos į žmogų, dalyvavimo, aktyvinimo, adekvatumo, prieinamumo, bendruomeniškumo, bendradarbiavimo, kūrybiškumo principų. Nors pačios paslaugos teikimą organizuoja savivaldybės, paslaugą teikti gali šie socialines paslaugas teikiantys juridiniai asmenys: stacionarios ir nestacionarios socialinių paslaugų įstaigos, asociacijos, labdaros ir paramos fondai, viešosios įstaigos.

Ypač svarbu atkreipti dėmesį, kad tai yra individualizuota paslauga. Ji teikiama atsižvelgiant į vaiko, jo tėvų (globėjų / rūpintojų) ar kitų šeimos narių poreikius. Dienos užimtumo paslauga vienam vaikui gali būti teikiama kasdien nuo 2 val. iki 10 val. per dieną.

Pati paslauga teikiama atsižvelgiant į sudarytą individualų vaiko dienos užimtumo paslaugos planą, į kurios sudarymą įtraukiamas pats vaikas ir jo šeima (tėvai, globėjai). Siekiant tinkamai atliepti vaiko poreikius, planas peržiūrimas ir koreguojamas ne rečiau kaip du kartus per metus, įvertinant užimtumo paslaugų teikimo rezultatus, įtraukiant vaiką, jo šeimos narius (tėvus / globėjus / rūpintojus) ir kitas suinteresuotas šalis.

„Tikimės, kad ši paslauga sudarys vaikams galimybę saugiai ir prasmingai praleisti laisvalaikį, ugdant jų kūrybiškumą, meninius, socialinius, kultūrinius, sportinius gebėjimus. Paslaugos bus orientuotos į individualius asmens poreikius, dėmesys sutelkiamas į gebėjimus ir galimybes, o ne į vaiko socialinę padėtį, negalią ir apribojimus“, – akcentuoja institucinės globos pertvarkos ekspertai.

Taikant individualizuotus darbo metodus, siekiama, kad visos  paslaugos sudarytų vientisą sistemą, būtų organizuojama kuo įvairesnės užimtumo veiklos, kiekvienam vaikui būtų parengta individuali ugdymo ir užimtumo programa, priklausomai nuo jo amžiaus  ir poreikių, kad vaikas būtų įtrauktas į prasmingą veiklą, didinant jo funkcionalumą ir skatinant motyvaciją pačiam prisiimti atsakomybę už savo veiksmus bei spręsti iškilusias problemas.