Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Mokėjimo prašymų teikimas. Socialinės dirbtuvės

Projekto dalyvių, kurie skaičiuojami į stebėsenos rodiklį, administravimo dokumentai teikiami ir saugomi pagal Projekto dalyvių informacijos administravimo instrukciją (toliau – Instrukcija),kurią rasite:https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/projekto-dalyviu-informacijos-administravimo-instrukcija

Mokėjimo prašymui (-ams) teikiami dokumentai:

  1. Dalyvio apklausos anketa. Pildoma paslaugos gavėjui pradėjus gauti paslaugą. Teikiama tik vieną kartą. Užpildyta, paslaugos gavėjo pasirašyta ir nuskanuota dalyvio apklausos anketa anketa atsiunčiama Projekto administratorei Angelei Charašauskienei el. paštu angele.charasauskiene@anta.lt. Siekiant, kad paslaugos dalyvis suprastų, kokia informacija pildoma Dalyvio apklausos anketoje, rekomenduojama, kartu su patvirtinta Dalyvio apklausos anketa, kurią Paslaugos gavėjas pasirašo, paslaugos gavėjui paaiškinti oficialioje formoje pateikiamą informaciją naudojant Dalyvio apklausos anketos lengvai suprantama kalba versiją.

Prieš pildant dalyvio sąrašą, paslaugos gavėjas supažindinamas su Pranešimu dėl asmens duomenų tvarkymo. Siekiant, kad paslaugos dalyvis suprastų, kad jis sutinka su jo duomenų tvarkymu, rekomenduojama, kartu su patvirtinta Pranešimo dėl asmens duomenų tvarkymo forma, paslaugos gavėjui paaiškinti oficialioje formoje pateikiamą informaciją naudojant Pranešimo dėl asmens duomenų tvarkymo formos  lengvai suprantama kalba versiją.

2. Atitiktį tikslinei grupei pagrindžiantis dokumentas. Teikiamas kartu su Projekto dalyvio anketa. Tai gali būti:. Asmens darbingumo lygio / dalyvumo lygio pažyma, kur galima matyti darbingumo / dalyvumo lygį ir asmens ligos, dėl kurios nustatyta negalia, kodas (F raidė).

Asmens neįgaliojo lygio pažymėjimas ir šeimos gydytojo pažyma (forma 27/a) su nurodytu ligos kodu;

Atitiktį tikslinei grupei pagrindžiantys dokumentai siunčiami Projekto administratorei Angelei Charašauskienei el. paštu angele.charasauskiene@anta.lt kartu su Dalyvio apklausos anketa.

3. Dalyvių lankomumo sąrašai su parašais už mėn. laikotarpį. Teikiami su kiekvienu mokėjimo prašymu Paslaugos gavėjų sąrašai siunčiami Projekto administratorei Angelei Charašauskienei el. paštu angele.charasauskiene@anta.lt kartu su mokėjimo prašymu, kas tris mėnesius, iki ketvirtojo mėnesio 10 dienos.

4. Mokymų grafikai. Mokymų grafike teikiama Dirbtuvių paslaugos teikimo grafikas. Nurodomas paslaugos teikimo pradžios laikas, pabaigos laikas, dalyvių (šiuo atveju – paslaugos gavėjai) skaičius. Jei planuojama, kas paslaugos gavėjai susirinks skirtingu laiku, nurodomas kiekvieno dalyvio atėjimo ir išėjimo laikas. Komentaruose nurodomos paslaugų gavėjų vardai ir pavardės, paslaugą teikiančio darbuotojo kontaktai. Taip pat komentaruose nurodoma, jei dienos eigoje bus keičiama paslaugos teikimo veikla, pvz. paslaugos gavėjai vyks lankyti bityno, teikti paslaugą keliais adresais ir pan. Pietų pertrauka yra įskaičiuojama į Dirbtuvių darbo su klientu laiką, t.y. jos nereikia pridėti ar atimti. Mokymų grafikai teikiami kiekvieno mėnesio paskutinę dieną, mėnesiui į priekį, regioną kuruojančiam Tinklaveikos specialistui, kurio kontaktai nurodyti https://pertvarka.lt/kontaktai/ .

Mėnesio eigoje vykstantys pasikeitimai taip pat fiksuojami Mokymų grafike, apie juos informuojant ne vėliau, kaip prieš dieną Tinklaveikos specialistą. Atkreiptinas dėmesys, jei Asmens su negalia teisių apsaugos agentūros prie LR SADM ar Centrinės projektų valdymo agentūros atliekamo patikrinimo metu duomenys nesutaps su Mokymų grafike nurodytais duomenimis, išlaidos nebus pripažintos tinkamomis.

5. Sutartys su darbuotojais, jų gyvenimo aprašymai, išsilavinimą patvirtinantys dokumentai, pareigybių aprašymai teikiami vieną kartą, įdarbinus darbuotoją. Šie dokumentai siunčiami Projekto administratorei Rasai Šivickienei el. paštu rasa.sivickienė@anta.lt.

6. PAŽYMA DĖL DARBO UŽMOKESČIO PRISKAITYMO, IŠMOKĖJIMO IR PRISKYRIMO PROJEKTUI, TAIKANT KASMETINIŲ ATOSTOGŲ IŠMOKŲ FIKSUOTĄSIAS NORMAS pildoma už kiekvieną mėnesį ir siunčiama kartu su mokėjimo prašymu kas tris mėnesius iki ketvirtojo mėnesio 10 dienos projekto specialistėms lėšų priežiūrai Zitai Birgilienei el. paštu zita.birgiliene@anta.lt arba Sigutei Krivickienei el. paštu sigute.krivickiene@anta.lt. Projekto specialistės lėšų priežiūrai susisieks su Dirbtuvių partneriais ir informuos, kuriai iš jų šias pažymas siųsti.

7. Darbo užmokesčio priskaitymo žiniaraštis, Darbo laiko apskaitos žiniaraštis ir Bankų sąskaitų išrašai už kiekvieną mėnesį siunčiami kartu su mokėjimo prašymu kas tris mėnesius iki ketvirtojo mėnesio 10 dienos projekto specialistėms lėšų priežiūrai Zitai Birgilienei el. paštu zita.birgiliene@anta.lt arba Sigutei Krivickienei el. paštu sigute.krivickiene@anta.lt. Projekto specialistės lėšų priežiūrai susisieks su Dirbtuvių partneriais ir informuos, kuriai iš jų šias pažymas siųsti.

Visų Projekto mokėjimo prašymui reikalingų dokumentų formos yra pateikiamos adresu: https://pertvarka.lt/projektai/bendruomeniniu-paslaugu-projektas-2024-2029-m/

SVARBU! Duomenys, pateikiami Dalyvių sąraše, pažymoje dėl DU proiskaitymo, išmokėjimo ir priskyrimo projektui, Darbo laiko apskaitos žiniaraštyje ir Darbo užmokesčio prioskaitymo žiniaraštyje turi sutapti ir būti vienodi.