Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Nėra nieko svarbiau už žmogaus valią ir norus

Visai neseniai Jums pristatėme atvejo vadybos paslaugą, kuri yra viena iš bendruomeninių paslaugų, plėtojamų Institucinės globos pertvarkos metu. Šiandien pakalbėkime ir pasigilinkime į dar vieną paslaugą, kuri taip pat skirta darbingo amžiaus asmenims su intelekto ir (ar) psichosocialine negalia. Tai pagalba priimant sprendimus arba trumpiau – PPS.

Viena iš priežasčių, kodėl asmenys su intelekto ir (ar) psichosocialine negalia vis dar patenka į stacionarias globos institucijas arba jiems yra apribojamas teisinis veiksnumas, tai nešališkos, kompetentingos, savalaikės ir lengvai prieinamos pagalbos priimant sprendimus nebuvimas ir praktikų, teikiančių šias paslaugas, trūkumas.

Tam, kad žmogus su intelekto ir (ar) psichosocialine negalia galėtų savarankiškai priimti sprendimą, reikalinga pagalba. Pavyzdžiui, aiškinant informacijos esmę pasitelkti lengvai suprantama kalbą, naudoti kitus alternatyvius bendravimo būdus su asmeniu, kuris bendrauja neverbaliniu būdu. Tad PPS tikslas – stiprinti asmens gebėjimus pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus, siekiant savarankiško gyvenimo ir dalyvavimo visose gyvenimo srityse.

Taip pat PPS atlieka labai svarbų vaidmenį veiksnumo apribojimo procese, bet apie tai pakalbėsime kitame pranešime.

O dabar nerkime giliau ir panagrinėkime PPS paslaugą.

PPS susideda iš 4 pagrindinių funkcijų, kurios yra:

1. Informavimas – žmogaus ir jo artimųjų informavimas, tarpžinybinio bendradarbiavimo tinklo kūrimas, siekiant, kad būtų paprasčiau susisiekti su poreikį vertinančiomis ir socialines paslaugas organizuojančiomis bei teikiančiomis įstaigomis.

2. Konsultavimas – žmogaus individualių poreikių įvertinimas, sunkumų įvardijimas bei pagalba asmeniui įvardinti savo tikslus, individualaus pagalbos sprendimų priėmime plano sudarymas, plano siekinių vertinimo periodiškumo nustatymas. Dar viena svarbi konsultavimo funkcijos dalis yra artimų pagalbininkų rato sudarymas, akcentuojant asmenis, turinčius daug įtakos žmogui su intelekto ir (ar) psichosocialine negalia. Pagalba priimant sprendimus taip pat apima konsultacijų ir bendradarbiavimo su psichikos sveikatos priežiūros ir kitais specialistais sritis, taip padedant žmogui priimti asmeninius sprendimus sveikatos, socialinio dalyvavimo, asmeninių turtinių bei neturtinių santykių srityse.

3. Alternatyvus komunikavimas – alternatyvių komunikacijos priemonių naudojimas, siekiant žmogui padėti išsiaiškinti ir išreikšti savo valią; žmogui aktualios informacijos suprantamu formatu rengimas ir platinimas.

4. Dalyvavimas bylų dėl fizinio asmens pripažinimo ribotai veiksniu tam tikroje srityje nagrinėjime ir pagalba asmeniui atstatant teisinį veiksnumą. Šie pokyčiai turėtų atsirasti civiliniame kodekse – jo pakeitimo projektą šiuo metu rengia Teisingumo ministerija.

Be viso to, pagrindinė taisyklė įgyvendinant PPS paslaugą – nėra nieko svarbiau už žmogaus su valią ir norus. Todėl teikiant pagalbą vadovaujamasi šiais principais:

  • Pasitikėjimu grįsta pagalba priimant sprendimus – žmogaus pagalbininku gali būti asmuo, kuriuo žmogus pasitiki.
  • Kiekvieno žmogaus valios pripažinimas – visi žmonės turi valią, kuri turi teisę būti išreikšta ir suprasta kitų. Žmogaus valios interpretavimo ar iš(si)aiškinimo pagrindas yra jį priimančio žmogaus valia ir asmeninė motyvacija.
  • Pagalbos tikslingumas, sąsajos su žmogaus gyvenimo aplinkybėmis ir individualizavimas – pagalba priimant sprendimus teikiama žmogui išsiaiškinus individualų pagalbos poreikį.
  • Interesų konflikto vengimo tarp žmogaus ir pagalbininko: pagalbininkas, teikdamas paslaugas, elgiasi objektyviai, skaidriai ir deda visas pastangas tinkamam pareigų atlikimui.
  • Komunikacija, kaip pagrindo laisvam ir suprastam sprendimui priimti, yra labai svarbi. Pagalbos priimant suprastus sprendimus esmė – kokybiška komunikacija.

Pagalbos priimant sprendimus paslauga yra novatoriška ir gyvybiškai svarbi užtikrinant lygiaverčio dalyvavimo visuomenėje principą. Tokių paslaugų įgyvendinimas, plėtra yra sąmoningos, atsakingos įtraukios  valstybės požymis.

Netrukus Asmens su negalia teisių apsaugos agentūroje bus įdarbinti pagalbos priimant sprendimus specialistai, kurių paslaugos bus prieinamos visose šalies savivaldybėse. Klaidžių biurokratinių koridorių ieškant pagalbos padės išvengti vieno langelio principo taikymas, kai reikiama paslauga pati ateina pas žmogų.