Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Žydrame fone užrašas: veiksnumo apribojimo prevencijos veiklos

Veiksnumo apribojimo prevencija

2022 metais, Lietuvoje, buvo maždaug 6 000 tūkstančiai žmonių, kuriems nustatytas neveiksnumas arba ribotas veiksnumas. Tai daugiau žmonių, nei šiuo metu gyvena Birštono ar Neringos savivaldybėse.

Tik gimęs žmogus yra teisnus, tačiau tuo momentu jis dar nėra veiksnus. Jis pats negali savo teisių įgyvendinti – už jį tai atlieka tėvai arba globėjai (rūpintojai). Iki 14 metų žmonės laikomi dalinai veiksniais, o štai sulaukus 18 metų atsiranda visiškas civilinis veiksnumas.

O kas nutinka tada? Turbūt, nieko per daug mums neįprasto. Žmogus įgyja teisę balsuoti, savarankiškai rinktis, spręsti, kaip jis nori gyventi. Jau nekalbant apie mums visiškai įprastus pasirinkimus kasdieniame gyvenime, pavyzdžiui, kaip norime šiandien apsirengti.

Teisinis veiksnumas – tai žmogaus galimybė turėti teises ir pareigas, galėti veikti savo vardu. Apmaudu, tačiau ne visi šia prigimtine teise gali pasinaudoti. Ypač asmenys su intelekto negalia, tačiau jiems teisinis veiksnumas yra itin svarbus, nes tai suteikia galimybę pilnavertiškai dalyvauti visuomenės gyvenime, turėti teisę į asmeninę laisvę, galų gale būti lygiaverčiais visuomenės nariais. Kiekvienas žmogus, nepaisant savo negalios, turi teisę į savirealizaciją, į galimybę gauti ir pačiam teikti informaciją ir, svarbiausia, priimti sprendimus dėl savo gyvenimo.

Veiksnumo išsaugojimas žmonėms su intelekto negalia užtikrina, kad jų teisės nebus pažeistos ir jie galės efektyviai ginti savo interesus visose srityse. Taip pat, tai galimybė turėti savo nuomonę ir balsą, sprendžiant svarbius klausimus, tokius kaip gyvenamosios vietos pasirinkimas, darbas, švietimas, balsavimo teisė.

Teisinis veiksnumas sudaro galimybę vykdyti teisinius veiksmus, tokius kaip sutarčių sudarymas, testamento rašymas, teisių gynimas teisme. Suteikia asmenims su intelekto negalia savarankiškumo jausmą, prisideda jų orumo užtikrinimo.

2022 metais, Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra, įgyvendinant Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją, ypatingą dėmesį skiriant šios konvencijos 12 straipsnio „Lygybė prieš įstatymą“ nuostatų įgyvendinimui, parengė veiksnumo apribojimo modelį ir jo įgyvendinimo veiksmų planą. Vadovaujantis parengtu modeliu šiais metais bus įvedama nauja veiksnumo apribojimo prevencijos paslauga, kuri yra viena iš bendruomeninių paslaugų, plėtojamų Institucinės globos pertvarkos metu.

Paslaugų teikimas

  • Veiksnumo apribojimo prevencijos paslaugą teiks veiksnumo apribojimo prevencijos specialistai, kurie bendradarbiaudami su pagalbos priimant sprendimus specialistais, sieks laiku identifikuoti atvejus, kurių metu galimi asmenų su negalia negalią teisių pažeidimai inicijavus/ketinant apriboti jų teisinį veiksnumą. Savalaikis identifikavimas galimas tuomet, kai savivaldybės administracija, gavusi asmenų, nurodytų Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.10 straipsnio 4 dalyje, ar teismo rašytinį prašymą ar pareiškimą dėl fizinio asmens pripažinimo neveiksniu tam tikroje srityje ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje, paveda socialiniam darbuotojui įvertinti asmens gebėjimą pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus savarankiškai ar naudojantis pagalba konkrečioje srityje (-yse) ir parengti išvadą.
  • Veiksnumo apribojimo prevencijos specialistai bendradarbiaus su savivaldybių administracijomis ir socialiniais darbuotojais, siekdami kad minėti atvejai būtų nukreipiami vertinti per pagalbos priimant sprendimus perspektyvą ir, kad asmuo gautų profesionalią pagalbą.
  • Veiksnumo apribojimo prevencijos specialistai dalyvaus bylų dėl fizinio asmens pripažinimo ribotai veiksniu tam tikroje srityje nagrinėjime.
  • Veiksnumo apribojimo prevencijos specialistai koordinuos prašymų dėl fizinio asmens pripažinimo ribotai veiksniu atvejus, nukreipdami juos pagalbos priimant sprendimus  specialistams, siekiant parinkti asmeniui efektyviausią pagalbos priimant sprendimus ar teisinės pagalbos prieigą.
  • Teisinės pagalbos organizavimas ir teikimas būtinas darbui su civilinėmis bylomis padedant asmenims užtikrinti ar atstatyti teisinį veiksnumą. Paslaugą teiks profesionalūs advokatai.  Teisinės konsultacijos bus teikiamos pagal poreikį.

Užtikrinti žmonių su negalia teisinį veiksnumą yra ne tik konstitucinė, bet ir moralinė pareiga. Didinkime įtrauktį ir mažinkime atskirtį.